FOV-2022-7125: Tinde Energi AS – Vedtak om tvangsmulkt

Publisert:
Oppdatert:

Vedtak om tvangsmulkt for å sikre at pålegg om å gi opplysninger etterkommes

1 OPPSUMMERING

Forbrukertilsynet viser til vårt brev av 27.10.2022 med pålegg om å gi opplysninger og varsel om fastsettelse av løpende tvangsmulkt, jf. markedsføringsloven § 34 første ledd og § 41 tredje ledd.

Pålegget om å gi opplysninger og dokumentasjon opprettholdes i all vesentlighet av Forbrukertilsynet, jf. justert pålegg i punkt 2.2. Fristen for å sende oss de opplysninger som er angitt i punkt 2.2 nedenfor er mandag 14.11.2022.

Samtidig har Forbrukertilsynet fattet vedtak om tvangsmulkt på kr 10 000 for hver dag Tinde Energi AS ikke etterkommer pålegget, jf. punkt 3. Tvangsmulkt vil eventuelt starte å løpe 15.11.2022.

2 PÅLEGG OM Å GI OPPLYSNINGER OPPRETTHOLDES, MED NOEN MINDRE JUSTERINGER

2.1 Innledning

Forbrukertilsynet satte frist til 31.10.2022 kl. 1200 for Tinde Energi AS til å inngi etterspurt dokumentasjon og opplysninger. Vi har ikke mottatt de opplysninger og den dokumentasjon Tinde Energi AS er pålagt å gi innen fristen.

Tinde Energi AS har klaget på pålegget om å gi opplysninger og dokumentasjon og varsel om fastsettelse av løpende tvangsmulkt. Klagen ble sendt til Forbrukertilsynet 29.10.2022, og er dermed fremsatt rettidig, jf. forvaltningsloven § 14.

Pålegget opprettholdes i all vesentlighet av Forbrukertilsynet, jf. justert pålegg i punkt 2. Vi har imidlertid frafalt ett av punktene i pålegget, da opplysningene i stedet er innhentet fra en tredjepart. I tillegg er det ikke nødvendig at listen vi etterspør, inneholder målepunktnummer – det er tilstrekkelig med målepunkt-ID. Pålegg om å gi opplysninger, justert i samsvar med de delene av pålegget vi har frafalt, er inntatt i punkt 2.2 nedenfor.

Forbrukertilsynet vil snarest mulig oversende klagen fra Tinde Energi AS på pålegget om å gi opplysninger til Markedsrådet for videre klagebehandling, med kopi til Tinde Energi AS.
Ettersom det opprinnelige pålegget om å gi opplysninger er justert noe, gjør vi for ordens skyld oppmerksom på Tinde Energi AS’ rett til å kreve dekning for sakskostnader etter forvaltningsloven § 36. Retten til dekning gjelder «vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det».

2.2 Justert pålegg om å gi opplysninger

Tinde Energi AS pålegges fremdeles å gi følgende opplysninger og dokumentasjon skriftlig til Forbrukertilsynet, jf. pålegg fra Forbrukertilsynet 27.10.2022:

a) En liste over alle privatkunder med pristaksavtale som ble overdratt fra GNP Energy Norge AS til Henriksen Gruppen AS og videre til Tinde Energi AS. Listen må vise hvilke av disse privatkundene som fremdeles har den overdratte pristaksavtalen med Tinde Energi AS og hvilke av disse kundene som ikke lenger har den overdratte pristaksavtalen med Tinde Energi AS, uavhengig av årsaken til at avtalen er opphørt (utløp eller oppsigelse fra en av partene). Listen må inneholde navn på alle privatkundene og deres målepunkt-ID. For ordens skyld presiserer vi at listen skal inneholde en oversikt over hvilke av privatkundene som Tinde Energi AS overtok fra GNP Energy Norge AS som fortsatt er kunder hos Tinde Energi AS, og hvem som ikke lenger er kunder hos Tinde Energi AS uavhengig av årsaken til at kundeforholdet ble avsluttet. Listen bør helst sendes oss i Excel-format, men dette er ikke et krav dersom dette er teknisk svært byrdefullt.

b) I deres svarbrev av 9. oktober 2022 punkt m omtaler dere en «misforståelse / teknisk feil» som årsaken til at flere kunder feilaktig fikk sagt opp sitt avtaleforhold med dere. Vi ber om at dere dokumenterer hva denne «misforståelsen / tekniske feilen» består i.

c) I deres svarbrev av 9. oktober 2022 punkt m omtaler dere også en fil med en kundeliste på. Vi ber om å få tilsendt den omtalte filen.

d) Forbrukertilsynet ber om dokumentasjon som viser hva Tinde Energi AS har gjort for å rette opp i feilen overfor kundene som feilaktig har fått sagt opp sitt avtaleforhold med Tinde Energi AS. Hvis det ikke er gjort noe, må dette opplyses.

Informasjon vi ikke lenger har behov for, da vi har mottatt opplysninger om dette fra Elhub AS:

– Eksakt antall kunder som dere i perioden etter 1. juli 2022 har meldt inn til nettselskaper at er sagt opp som kunde av Tinde Energi AS.

2.3 Merknader til klagen fra Tinde Energi AS

I sin klage stiller Tinde Energi seg undrende til hva som er årsaken til at vi ber om alle de opplysninger og all den dokumentasjon som vi har bedt om. Tinde Energi AS mener det er uklart hva saken omhandler, samt at selskapet stiller seg spørrende til hva de har gjort feil.

Allerede i vårt brev av 12.08 2022 gjorde vi følgende klart:

«Forbrukertilsynet har gjennom medieoppslag og tips til oss fått informasjon om at forbrukere i) har fått flyttet sitt kundeforhold over fra GNP Energy AS til Tinde Energi AS uten å ha samtykket til dette, ii) har fått endret sine betalingsvilkår hos Tinde Energi AS til forskuddsbetaling uten varsel fra Tinde Energi AS og iii) har mottatt oppsigelse av sine strømavtaler, både fastprisavtaler og andre typer avtaler, fra Tinde Energi AS.

Tipsene vi har mottatt indikerer at det kan foreligge brudd på flere regler i markedsføringsloven. Markedsføringsloven forbyr blant annet urimelig handelspraksis.»

Alt vi har bedt om av opplysninger siden dette første brevet, har vært i samme sak. Tinde Energi AS er dermed gjort kjent med hva saken omhandler og hvorfor Forbrukertilsynet trenger de etterspurte opplysningene.

Forbrukertilsynets behov for opplysninger og dokumentasjon vil variere fra sak til sak, og antall potensielle lovbrudd og sakens kompleksitet vil være faktorer som øker behovet for dokumentasjon og opplysninger. Vi har allerede informert Tinde Energi AS om at de tips og klager vi har fått inn, samt de oppslag vi har registrert i media, indikerer at det kan foreligge flere lovbrudd i saken.

Tinde Energi AS stiller videre spørsmål ved forholdsmessigheten ved vårt pålegg om å gi opplysninger og dokumentasjon, og viser til at de har brukt mye tid og penger på å imøtekomme våre tidligere krav og pålegg om opplysninger og dokumentasjon.

Til dette viser Forbrukertilsynet til vår vurdering av forholdsmessigheten i vårt brev av 27.10.2022. Vi kan ikke se at det skal være uforholdsmessig tidkrevende eller kostbart å fremskaffe det vi har bedt om av opplysninger og dokumentasjon.

Listen vi har bedt om, se dette brevets punkt 2.2 a), består av informasjon Tinde Energi AS med rimelighet må kunne legges til grunn å ha eller enkelt kunne skaffe om sine privatkunder. Å sette sammen en slik liste som vi har bedt om, kan vi derfor ikke se at kan være særlig problematisk.

Tinde Energi AS anfører at det ikke er sannsynliggjort fra Forbrukertilsynets side at de opplysninger og den dokumentasjon vi ber om er noe selskapet er i besittelse av.

Listen vi har bedt om, se dette brevets punkt 2.2 a), er satt sammen av opplysninger Tinde Energi AS må ha om sine privatkunder. Navn, målepunkt-ID og hvilken avtale kundene har er opplysninger ethvert strømselskap er pålagt å ha om hver enkelt kunde, jf. avregningsforskriften § 2-3. Hvorvidt et avtalt pristak fortsatt er gjeldende eller ei er en del av avtalen, og således informasjon Tinde Energi AS må ha om sine kunder. Et strømselskap må også ha oversikt over hvilke kunder som ikke lenger har et kundeforhold til selskapet.

Når det gjelder de resterende opplysninger og dokumentasjon vi har bedt om, se dette brevets punkt 2.2 b) – d), må det være åpenbart, også for Tinde Energi AS, at dette er svært relevant for saken. Blant de tips og klager Forbrukertilsynet har fått inn går flere på at privatkunder opplever å ha fått sitt kundeforhold med selskapet sagt opp uten varsel. Opplysningene og dokumentasjonen vi har bedt om vil være med på å klarlegge faktum på dette punktet.

Når det skjer større avvik i den daglige driften av et selskap, som en urettmessig oppsigelse av flere kunder vil være, er det naturlig og vanlig praksis at dette dokumenteres, f. eks. at det skrives en avviksrapport e.l., også for det tilfellet at avviket skyldes en «misforståelse / teknisk feil». Videre er det naturlig og vanlig praksis at selskapet tar skritt for å rette opp i feilen overfor de berørte kundene, dette kan f. eks. være en e-post som sendes ut til de berørte kundene, eller en e-post som har blitt sendt til nettselskapene og/eller Elhub om avviket. En slik e-post til nettselskapene og/eller Elhub, kan også dokumentere at avviket faktisk har funnet sted. Dersom det likevel ikke har funnet sted noe avvik eller opprettingstiltak overfor kundene, eventuelt at dette ikke kan dokumenteres, er det eventuelt dette som må opplyses av Tinde Energi AS.

Videre har Forbrukertilsynet bedt om å få oversendt en datafil som Tinde Energi AS selv opplyser at de har. Fordi denne filen har en så sentral rolle i en såpass stor avvikshendelse, legger vi til grunn at dette er en fil selskapet fortsatt har tilgjengelig.

Da Forbrukertilsynet ikke kan se at de opplysninger og dokumentasjonen vi ber om er uforholdsmessig ressurskrevende for Tinde Energi AS å fremskaffe, samt at dette er opplysninger og dokumentasjon selskapet er lovpålagt å ha, eller opplysninger og dokumentasjon det er naturlig at et selskap har, kan vi ikke se noen grunn til å etterkomme Tinde Energi AS’ anmodning om å omgjøre vårt pålegg.

Klagen tas på denne bakgrunn ikke til følge.

3 VEDTAK OM LØPENDE TVANGSMULKT

Forbrukertilsynet fatter følgende vedtak, jf. markedsføringsloven § 41 tredje ledd:

1) Dersom Tinde Energi AS (org.nr. 913 623 681) senest 14.11.2022 ikke har gitt Forbrukertilsynet de opplysninger som selskapet ble pålagt å gi ved brev av 27.10.2022, justert for at to forhold er frafalt i dette brevets punkt 2.2 , påløper en tvangsmulkt på kr 10 000 for hver dag Tinde Energi AS ikke etterkommer pålegget.

2) Tvangsmulkten etter vedtaket punkt 1 løper til og med den dag pålegget om å gi opplysninger er oppfylt, men ikke lenger enn til og med 14.11.2023.

Tvangsmulkten kan altså unngås ved at Tinde Energi AS senest 14.11.2022 gir Forbrukertilsynet de opplysninger vi i brev av 27.10.2022, justert slik dette fremgår av punkt 2.2 ovenfor, har pålagt dere å gi.

4 BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET OM TVANGSMULKT

Vedtaket om tvangsmulkt er fattet med hjemmel i markedsføringsloven § 41 tredje ledd.

Forbrukertilsynet har pålagt selskapet å gi opplysninger for at Forbrukertilsynet skal kunne utføre sine gjøremål etter markedsføringsloven. Tinde Energi AS har ikke gitt oss disse
opplysningene innen fristen.

Forbrukertilsynet kan da fatte vedtak om tvangsmulkt som skal betales dersom pålegget ikke etterkommes, jf. markedsføringsloven § 41 tredje ledd, jf. § 34 første ledd. Tvangsmulkten
kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp.

Tvangsmulkten er her fastsatt som en løpende mulkt på kr 10 000 per dag vedtaket ikke overholdes (dvs. per dag de etterspurte opplysningene og den etterspurte dokumentasjonen
uteblir). Tvangsmulktens størrelse er fastsatt blant annet på bakgrunn av sakens art og at det ikke skal lønne seg å overtre vedtaket. På denne bakgrunn anser Forbrukertilsynet det også
nødvendig at tvangsmulkten kan løpe i et helt år dersom vedtaket ikke overholdes av Tinde
Energi AS.

5 INFORMASJON OM KLAGEADGANG MV.

Vedtaket om løpende tvangsmulkt kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringsloven § 37 første ledd. Klagefristen er tre uker regnet fra den dag Tinde Energi AS har fått melding
om vedtaket. Klagen skal sendes til Forbrukertilsynet.

Vedtaket trer i kraft så snart Tinde Energi AS har mottatt underretning om dette. Dette innebærer at tvangsmulkten vil starte å løpe fra og med første virkedag etter at den fastsatte
fristen for å gi Forbrukertilsynet opplysninger har utløpt, det vil si fra og med 15.11.2022.

Tinde Energi AS kan be om utsatt iverksettelse av vedtaket til klagefristen er ute eller til en eventuell klage er avgjort av Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 42.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstolene uten at saken først er lagt fram for Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 27 b.

 

Med hilsen

Trond Rønningen                                                                                          Bente Øverli
direktør                                                                                                          avdelingsdirektør