FOV-2020-2284-B: Arve Stallvik

1. INNLEDNING

1.1.          Forbuds- og påbudsvedtak med tvangsmulkt

Forbrukertilsynet fatter herved forbuds- og påbudsvedtak med tvangsmulkt mot Arve Stallvik med hjemmel i markedsføringsloven (mfl.) § 39 tredje ledd, jf. §§ 40 og 41, og pakkereiseloven § 51, jf. mfl. § 39 tredje ledd, jf. §§ 40 og 41.

I vedtaket forbys Arve Stallvik å i) utelate opplysninger om den næringsdrivendes identitet ved oppfordring til kjøp på selskapets nettsider, ii) nytte eller tilsikte å nytte vilkår som begrenser den reisendes rett til tilbakebetaling etter pakkereiseloven og iii) ikke angi arrangørens foretaksnavn i pakkereiseavtalen eller i den skriftlige bekreftelsen på avtalen.

Ved eventuell overtredelse eller medvirkning til overtredelse av vedtaket utløses en løpende tvangsmulkt på kr 5 000 per uke de aktuelle forbudene ikke overholdes. Tvangsmulkten løper fra og med 22.10.2021, slik at fristen for oppfyllelse er 21.10.2021.

I vedtaket påbys også Arve Stallvik å medvirke til at Route66usa Info AS i) betaler tilbake alle beløp som er innbetalt for reiser til kunder som enten har fått sin reise avlyst etter pakkereiseloven § 23 eller selv har avbestilt sin reise etter pakkereiseloven § 20 annet ledd, og ii) fremlegger dokumentasjon til Forbrukertilsynet for at alle av selskapets kunder har mottatt slik tilbakebetaling. Alternativt må Stallvik medvirke til at selskapet fremlegger dokumentasjon til Forbrukertilsynet på at den enkelte kunde ikke har et slikt tilbakebetalingskrav etter pakkereiseloven § 23, og/eller at den enkelte kunde godtok flytting av pakkereisen innen en fastsatt frist etter pakkereiseloven § 20 annet ledd, eller selv har avbestilt sin reise uten at det er foranlediget av endringer som angitt i pakkereiseloven § 20 annet ledd.

Ved eventuell overtredelse av vedtaket utløses en løpende tvangsmulkt på kr 7 500 per uke de aktuelle påbudene ikke overholdes. Tvangsmulkten løper fra og med 22.10.2021, slik at fristen for oppfyllelse er 21.10.2021.

1.2.          Vedtak om overtredelsesgebyr

Forbrukertilsynet fatter herved også vedtak om overtredelsesgebyr på kr 100 000 mot Arve Stallvik personlig.

Vedtaket er hjemlet i mfl. § 39 tredje ledd, jf. § 42. Overtredelsesgebyret ilegges for medvirkning til villedende opplysninger til reisende om forbrukeres rettigheter etter pakkereiseloven, og for medvirkning til villedende utelatelse av den næringsdrivendes identitet ved oppfordring til kjøp, i strid med mfl. §§ 7 og 8, jf. § 6.

1.3.          Samtidig vedtak mot Route66usa Info AS

Forbrukertilsynet har, samtidig med dette vedtaket, fattet vedtak mot Route66usa Info AS (org.nr. 988 751 146). Vedtaket mot Arve Stallvik har sin bakgrunn i Stallviks medvirkning til de lovbrudd som ligger til grunn for vedtaket mot Route66usa Info AS. Vedlagt er derfor vedtak om tvangsmulkt for brudd på markedsføringsloven og pakkereiseloven og vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på markedsføringsloven mot Route66usa Info AS av samme dato som dette vedtaket.

For oppsummering av bakgrunn og faktum i saken, og en nærmere redegjørelse for bruddene på markedsføringsloven og pakkereiseloven, viser vi til vedtaket mot Route66usa Info AS.

2. FORBRUKERTILSYNETS VEDTAKTSKOMPETANSE

2.1.          Hensynet til forbrukerne – mfl. § 39 første ledd, jf. § 35 andre ledd

Dersom Forbrukertilsynet finner at markedsføring er i strid med markedsføringsloven eller annen lovgivning vi fører tilsyn med, herunder pakkereiseloven, kan Forbrukertilsynet kreve skriftlig bekreftelse på at det ulovlige forholdet skal opphøre, eller fatte vedtak, jf. mfl. § 36 andre ledd.

Som vi har redegjort for i vedtaket mot Route66usa Info AS finner Forbrukertilsynet at selskapet er ansvarlig for handlinger og unnlatelser som er i strid med mfl. §§ 7 og 8, jf. § 6, mfl. § 22, jf. pakkereiseloven § 24, pakkereiseloven § 11, jf. § 9, samt pakkereiseloven § 24, ved å gi forbrukerne villedende informasjon om sine rettigheter, unnlate å opplyse om den næringsdrivendes identitet ved oppfordring til kjøp, benytte avtalevilkår som er urimelige og i strid med pakkereiseloven, samt å ikke overholde arrangørens plikt til tilbakebetaling av innbetalte beløp etter pakkereiseloven.

Forbrukertilsynet kan da fatte enkeltvedtak om forbud, påbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, samt kombinasjoner av disse, dersom inngrep tilsies av hensynet til forbrukerne, jf. mfl. § 39 første ledd, jf. § 35 andre ledd.

Vi viser til vedtaket mot Route66usa Info AS av samme dato punkt 7, der vi redegjør for hvorfor Forbrukertilsynet vurderer at inngrep tilsies av hensynet til forbrukerne, jf. mfl. § 39 første ledd, jf. § 35 andre ledd.

Forbrukertilsynet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak i saken, jf. mfl. § 39.

2.2.          Vedtak rettet mot medvirkere – mfl. § 39 tredje ledd

Forbrukertilsynets vedtak kan rettes mot medvirkere, jf. mfl. § 39 tredje ledd. Bestemmelsen rammer både juridiske og fysiske personer. Det må vurderes konkret hvem som i realiteten står bak lovbruddet. Dette er en videreføring av rettstilstanden etter tidligere markedsføringslov, jf. Ot.prp. nr. 55 (2007-1008) s. 211.

Hensynet til en mest mulig effektiv håndhevelse av markedsføringsloven tilsier at det er nødvendig at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes. Dette fremgår av forarbeidene til markedsføringsloven av 1972, se Ot.prp. nr. 34 (1994-1995) s. 27 flg. Videre er det i forarbeidene spesielt fremhevet faren for at vedtak kan omgås ved at det opprettes nye firmaer, og at markedsføringen fortsetter i regi av det nye firmaet.

For medvirkende personer presiseres det i Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 212 at det er nok å dokumentere eller sannsynliggjøre at den aktuelle personen gjennom sin rolle i firmaet har medvirket.

Vi vurderer først om Stallvik kan anses for å ha medvirket til den lovstridige praksisen.

Stallvik er styreleder (enestyre), daglig leder og eneaksjonær i Route66usa Info AS. Som enestyre har Stallvik ansvaret for forvaltningen av selskapet, herunder en forsvarlig organisering av virksomheten, samt å føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig, jf. aksjeloven §§ 6-12 og 6-13. Som daglig leder i selskapet har Stallvik det overordnede ansvaret for selskapets daglig drift, jf. aksjeloven § 6-14. Dette ansvaret omfatter å ha rutiner for å unngå brudd på sentrale lovbestemmelser som regulerer selskapets virksomhet.

Stallvik har anført at det i selskapet Route66usa Info AS var ansatt en kontoransvarlig i en 100 % stilling. Den ansatte hadde etter det opplyste «det hele og full[e] ansvar for alt an [av] kunder og økonomi. Arve Stallvik personlig kan derfor ikke lastes for det selskapet med den ansvarlige ansatte gjorde». Det at selskapet har øvrige ansatte som har ansvarsområder som berører den lovstridige praksisen, unntar ikke i seg selv styreleder og daglig leder for personlig ansvar.

Korrespondanse vi har mottatt fra klager i saken og reisende som har klagd Route66usa Info AS inn for Pakkereisenemnda, viser at en rekke e-poster er sendt ut av Stallvik personlig på vegne av selskapet. Stallvik ber også i flere av disse e-postene de reisende om å ringe han personlig. Denne korrespondansen gjelder alt fra booking av reise, det praktiske knyttet til gjennomføring av reise, spørsmål vedrørende betaling og ikke minst status for bestilte reiser etter at konsekvensene av koronapandemien gjorde seg gjeldende. Dette siste er grunnlaget for overtredelsen av mfl. § 7, jf. § 6. Korrespondansen viser for øvrig at Stallvik i høy grad var involvert i selskapets drift, herunder den økonomiske driften av selskapet og i kundekontakten. Dette, kombinert med Stallviks formelle roller i selskapet som styreleder og daglig leder, innebærer etter vår vurdering at det er klart at Stallvik var involvert også i de deler av selskapets virksomhet som begrunner overtredelsene av mfl. §§ 8, jf. § 6, mfl. § 22, jf. pakkereiseloven § 24, pakkereiseloven § 11, jf. § 9, samt pakkereiseloven § 24.

Det er videre Stallvik som er oppført som kontaktperson på nettsidene route66usa.info. Det er ikke oppført noen annen kontaktperson her. Stallvik er også den som har stått for korrespondansen med Forbrukertilsynet – i den grad e-poster har vært underskrevet, har de vært sendt i Stallviks navn. Stallvik har også representert selskapet per telefon overfor Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet har ved flere anledninger gjort selskapet ved Stallvik oppmerksom på de aktuelle forhold ved selskapets praksis som er i strid med markedsføringsloven og pakkereiseloven.

Stallvik er også den som har vært kontaktperson overfor Reisegarantifondet i forbindelse med garantistillelse, se bilag 6 til varselet om vedtak mot Route66usa Info AS.

Når Route66usa Info AS ikke har innrettet sin markedsføring og praksis i samsvar med gjeldende regelverk, legger Forbrukertilsynet til grunn at dette er noe Stallvik som styreleder og daglig leder har stått for, og under enhver omstendighet har godkjent.

Vi vurderer derfor at Stallvik i vesentlig grad har medvirket til den lovstridige praksisen.

Stallvik har innvendt at grunnlegger/eier av et aksjeselskap ikke under noen omstendighet kan stilles til ansvar for et aksjeselskaps handlinger. Selskapsformen aksjeselskap innebærer i utgangspunktet begrenset ansvar for aksjonærene. Til dette bemerker vi for ordens skyld at det i denne saken ikke er som aksjonær i selskapet Stallvik holdes ansvarlig for selskapets handlinger, men som styreleder og daglig leder.

På denne bakgrunn finner Forbrukertilsynet at Arve Stallvik gjennom sin rolle som daglig leder og styreleder i selskapet har medvirket til brudd på mfl. §§ 7 og 8, jf. § 6, mfl. § 22, jf. pakkereiseloven § 24, pakkereiseloven § 11, jf. § 9, samt pakkereiseloven § 24.

Forbrukertilsynet «kan» da rette vedtak mot medvirkeren. I denne forbindelse vil særlig hensynet til effektiv håndheving og behovet for vedtak mot Stallvik som medvirker, herunder faren for omgåelse, være relevant. Her viser vi til at det er eller har vært tilknyttet minimum fire selskaper til nettsiden route66usa.info: Route66 International Ltd. (Malta-selskap), Route66 Club Ltd. (britisk selskap), Route66usa Info AS og Route66 International AS (norske selskaper). Forholdet mellom disse selskapene fremstår som uklart. Arve Stallvik har hatt roller i alle disse selskapene, og pakkereisevirksomheten har allerede blitt flyttet mellom to av disse selskapene. Det var Route66 International Ltd. som stilte garanti for reisene ut 2019, mens Route66usa Info AS som redegjort for i vedtaket mot selskapet overtok garantistillelsen og dermed arrangøransvaret fra og med 2020. Parallelt med dette kan det virke som at Route66 Club Ltd. har hatt en rolle i pakkereisevirksomheten, uten at Forbrukertilsynet har fått klarhet i hva dette selskapets rolle faktisk besto i (se nærmere vedtaket mot Route66usa Info AS punkt 5.2.1). Samtidig brukes betegnelsen «Route 66 International» flere steder på selskapets nettsider.

Det har ikke blitt formidlet tydelig utad hvilket selskap som er ansvarlig arrangør for pakkereisene. Forbrukertilsynet kan heller ikke se ut fra tilsendt korrespondanse at de reisende fikk beskjed om at Route66usa Info AS overtok som arrangør fra og med 2020.

Disse forholdene tilsier etter vårt syn at det er en særlig stor risiko i foreliggende sak at et vedtak kan omgås ved at praksisen overføres til andre, eksisterende firmaer eller at det opprettes nye firmaer, og at praksisen fortsetter i regi av en ny arrangør.

Forbrukertilsynet finner det etter dette nødvendig å rette vedtak mot Stallvik som medvirker.

3. FORBUDS- OG PÅBUDSVEDTAK

3.1.          Rettslig grunnlag og vurdering

Etter mfl. § 40 kan Forbrukertilsynet nedlegge forbud og gi påbud for å sikre at bestemmelser som nevnt i mfl. § 35 første ledd overholdes. Vi kan videre forby å nytte eller tilsikte å nytte vilkår som nevnt i mfl. § 22.

Når det gjelder behovet for forbuds- og påbudsvedtak i saken, viser vi til vedtaket mot Route66usa Info AS punkt 8.1. Tilsvarende som der er angitt, gjelder behovet for å fatte forbuds- og påbudsvedtak mot Stallvik personlig, jf. også hensynene som overordnet taler for vedtak også mot medvirker i denne saken angitt i punkt 2.2 ovenfor.

3.2.          Konklusjon

Forbrukertilsynet konkluderer med at Arve Stallvik forbys å i) utelate opplysninger om den næringsdrivendes identitet ved oppfordring til kjøp på selskapets nettsider, ii) nytte eller tilsikte å nytte vilkår som begrenser den reisendes rett til tilbakebetaling etter pakkereiseloven og iii) ikke angi arrangørens foretaksnavn i pakkereiseavtalen eller i den skriftlige bekreftelsen på avtalen.

Forbrukertilsynet konkluderer videre med at Arve Stallvik påbys å medvirke til at Route66usa Info AS i) betaler tilbake alle beløp som er innbetalt for reiser til kunder som enten har fått sin reise avlyst etter pakkereiseloven § 23 eller selv har avbestilt sin reise etter pakkereiseloven § 20 annet ledd, og ii) fremlegger dokumentasjon til Forbrukertilsynet for at alle av selskapets kunder har mottatt slik tilbakebetaling. Alternativt må Stallvik medvirke til at selskapet fremlegger dokumentasjon til Forbrukertilsynet på at den enkelte kunde ikke har et slikt tilbakebetalingskrav etter pakkereiseloven § 23, og/eller at den enkelte kunde godtok flytting av pakkereisen innen en fastsatt frist etter pakkereiseloven § 20 annet ledd, eller selv har avbestilt sin reise uten at det er foranlediget av endringer som angitt i pakkereiseloven § 20 annet ledd.

4. TVANGSMULKT

4.1.          Rettslig grunnlag og vurdering

For å sikre at forbuds- og påbudsvedtak etter mfl. § 40 overholdes, skal det fastsettes en tvangsmulkt som den som vedtaket retter seg mot skal betale dersom vedkommende overtrer vedtaket, jf. mfl. § 41 første ledd første punktum. Hvis forbuds- og påbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt. Fastsettelse av tvangsmulkt kan unnlates dersom særlige grunner taler for det, jf. mfl. § 41 første ledd andre punktum.

Forbrukertilsynet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å unnlate å fastsette tvangsmulkt i denne saken, og fastsetter med dette tvangsmulkt i tilknytning til vedtaket om forbud og påbud, jf. mfl. § 41.

4.2.          Utmåling

Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp, jf. mfl. § 41 andre ledd.

Tvangsmulktens størrelse skal fastsettes etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Det må gjøres en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. Ot.prp. nr. 34 (1994-1995) s. 20-21 og Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 158 og s. 213.

Formålet med tvangsmulkten er at den skal virke som et reelt oppfyllelsespress. Ved fastsettelsen av mulkten skal det legges vekt på at det ikke skal lønne seg å overtre vedtaket, jf. mfl. § 42 andre ledd. I tillegg skal mulkten fastsettes ut fra den forutsetning at dersom vedtaket respekteres, blir det ikke noe å betale.

Det vil ved fastsettelsen av mulkten være relevant å se hen til den økonomiske fortjenesten den vedtaket retter seg mot har oppnådd og dennes økonomiske situasjon.

Ved fastsettelsen av størrelsen på tvangsmulkten for Arve Stallvik har Forbrukertilsynet blant annet lagt vekt på at det i realiteten er Stallvik, som styreleder og daglig leder i selskapet, som har stått bak selskapets lovbrudd. Han har hatt en betyde­lig innflytelse over selskapets drift, herunder økonomi, markedsføring og kundekontakt. Som daglig leder og styreleder har han det overordnede ansvaret for utformingen av selskapets vilkår, nettside og skriftlig kontakt med kunder, samt ansvaret for at selskapet oppfyller sine forpliktelser til å foreta tilbakebetalinger etter pakkereiseloven § 24.

Stallviks handlinger på vegne av selskapet har samlet medført at det er vesentlig vanskeliggjort for forbrukerne å rette tilbakebetalingskrav mot selskapet.

De lovbruddene forbudsvedtaket gjelder, burde videre være svært enkle for selskapet å rette opp i med tanke på å unngå tvangsmulkten Plikten til tilbakebetaling er selvsagt ikke enkel å oppfylle dersom selskapet ikke har midler til å foreta tilbakebetaling. I en slik situasjon vil imidertid styret i selskapet ha en lovbestemt plikt til å vurdere oppbud og/eller alternative tiltak, og dermed unngå tvangsmulkten. Overtredelsenes art, og at det ikke blir noen tvangsmulkt å betale dersom vedtakene oppfylles, taler dermed for en relativ høy tvangsmulkt.

Forbrukertilsynet bemerker for ordens skyld at dersom selskapet går konkurs, så vil Stallvik åpenbart ikke kunne medvirke til oppfyllelsen av selskapets forpliktelser under påbudsvedtaket. Tvangsmulkt overfor Stallvik for brudd på påbudsvedtaket vil fra en eventuell konkurs i Route66usa Info AS ikke lenger være aktuelt.

Vi viser for øvrig til at årsregnskapet for Route66usa Info AS for 2020 (se bilag 4 i vedtaket mot Route66usa Info AS) viser driftsinntekter på kr 2 293 990 og et positivt årsresultat på kr 13 258. Handlingene har slik medført en økonomisk vinning for selskapet og dermed potensielt for Stallvik som daglig leder og eneaksjonær.

Av Stallviks skatteoppgjør for 2020 fremgår det at Stallvik i 2020 hadde en inntekt på kr [unntatt offentlighet]. Forbrukertilsynet har ikke mottatt øvrige opplysninger vedrørende Stallviks økonomiske stilling.

Etter en samlet, skjønnsmessig vurdering finner Forbrukertilsynet at det bør fastsettes en løpende tvangsmulkt på kr 5 000 per uke de aktuelle forbudene ikke overholdes, og 7 500 per uke de aktuelle påbudene ikke overholdes.

4.3.          Konklusjon

Forbrukertilsynet konkluderer med at det fastsettes en tvangsmulkt på kr 5 000 for hver uke Arve Stallvik overtrer eller medvirker til overtredelse av forbudsvedtaket.

Forbrukertilsynet konkluderer videre med at det fastsettes en tvangsmulkt på kr 7 500 for hver uke Arve Stallvik overtrer påbudsvedtaket.

5. OVERTREDELSESGEBYR

5.1.          Rettslig grunnlag og vurdering

5.1.1.     Objektive vilkår

Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av mfl. § 6, som enten anses som vesentlig eller har skjedd gjentatte ganger, kan Forbrukertilsynet fastsette et overtredelsesgebyr etter mfl. § 42.

En forutsetning for å ilegge overtredelsesgebyr er at det foreligger en overtredelse av markedsføringsloven. Som det fremgår av redegjørelsen over, legger Forbrukertilsynet til grunn som klart sannsynliggjort at Arve Stallvik har medvirket til at Route66usa Info AS har overtrådt markedsføringsloven §§ 7 og 8, jf. § 6. De aktuelle overtredelsene består i i) villedende utelatelse av den næringsdrivendes identitet ved oppfordring til kjøp (se vedtaket mot Route66usa Info AS punkt 3) og ii) villedende informasjon til reisende om forbrukeres rettigheter etter pakkereiseloven (se vedtaket mot Route66usa Info AS punkt 4).

Videre må overtredelsene enten anses som vesentlig eller ha skjedd gjentatte ganger for at det kan ilegges overtredelsesgebyr.

Med gjentagelse menes at overtrederen tidligere er ilagt en reaksjon etter loven for brudd på den samme bestemmelsen, jf. Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 214. Hvis ikke, skal tidligere lovbrudd inngå i vurderingen av om lovbruddet er vesentlig. Brudd på flere bestemmelser kan sammenlagt anses som vesentlige, selv om de ikke ville vært det hver for seg.

Det aktuelle alternativet i denne saken er at overtredelsene anses som vesentlige.

Forbrukertilsynets vurdering av at de overtredelsene Stallvik har medvirket til er å anse som vesentlige, framgår av vedtaket mot Route66usa Info AS punkt 10.1.1. Oppsummert har Stallvik via selskapet operert i strid med en rekke bestemmelser som beskytter sentrale forbrukerinteresser. Overtredelsene viser en åpenbar mangel på rutiner og vilje til å innrette seg etter viktige forbrukervernregler. Etter vår vurdering har selskapet ved Stallvik, i og med de villedende opplysningene til reisende om den næringsdrivendes identitet og om de reisendes rettigheter, utnyttet forbrukernes sårbarhet i en helt spesiell tid. Lovbruddene har gjort det vanskelig for forbrukerne både å vite at de har et tilbakebetalingskrav og hvem de har dette overfor.

Forbrukertilsynet vurderer på denne bakgrunn at vilkåret om vesentlig overtredelse er oppfylt, både for Stallviks medvirkning til de enkelte overtredelsene av markedsføringsloven hver for seg og medvirkningen til overtredelsene sett samlet.

5.1.2.     Subjektive vilkår

Det fremgår i mfl. § 42 at overtredelsesgebyr kan gis ved forsettlig eller uaktsom overtredelse.

De materielle kravene til skyldformene forsett og uaktsomhet følger av alminnelige juridiske grunnprinsipper, som blant annet er nedfelt i definisjonene i straffeloven § 22 (forsett) og § 23 (uaktsomhet).

Det følger av straffeloven § 22 første ledd bokstav a) at forsett foreligger når noen begår en handling med hensikt. Av samme bestemmelse bokstav b) fremgår at forsett foreligger når noen begår en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud «med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen».

Av straffeloven § 22 annet ledd følger det at «[f]forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at handlingen er ulovlig, jf. § 26». Straffeloven § 26 fastslår at den «som på handlingstidspunktet på grunn av uvitenhet om rettsregler er ukjent med at handlingen er ulovlig, straffes når uvitenheten er uaktsom».

Passasjerenes rettigheter og arrangørens forpliktelser etter pakkereiseloven er sentrale bestemmelser for næringsdrivende som driver pakkereisevirksomhet. Det må derfor forventes at pakkereisearrangører, herunder daglig leder og styreleder i et slikt selskap, kjenner til disse. Tilsvarende må pakkereisearrangører også forventes å være kjent med de sentrale reglene for hvordan arrangøren kan markedsføre sine reiser og opptre overfor sine kunder etter markedsføringsloven. Vi vurderer derfor at en eventuell uvitenhet hos Stallvik om arrangørens forpliktelser etter mfl. § 8, jf. § 6 og mfl. § 7, jf. § 6, jf. pakkereiseloven § 24, må anses som uaktsom, og derfor ikke kan tillegges vekt ved skyldvurderingen, jf. prinsippet i straffeloven § 22 annet ledd, jf. § 26.

Det har heller ingen betydning for vurderingen av skyld at selskapets nettsider ikke ble endret som følge av økonomiske årsaker, som selskapet har vist til i sine merknader til varselet om vedtak.

Vi vurderer først om Stallviks medvirkning til selskapets overtredelse av mfl. § 8, jf. § 6, kan anses som forsettlig.

Som beskrevet i vedtaket mot Route66usa Info AS punkt 3, vurderer Forbrukertilsynet at Routse66USA Infos handelspraksis er villedende etter mfl. § 8, jf. § 6, ettersom opplysninger om den næringsdrivendes identitet blir presentert på en uklar måte ved oppfordringer til kjøp på selskapets nettsider.

Som styreleder og daglig leder i selskapet, og ved samtidig å være oppgitt som kontaktperson på nettsidene, vurderer vi at det er klar sannsynlighetsovervekt for at Stallvik var kjent med utformingen av innholdet på nettsidene. Fullstendig selskapsnavn ble ikke nevnt på siden der kjøpsoppfordringene fremkom eller for øvrig i markedsføringen. Arrangøren ble omtalt under flere ulike betegnelser, og i tillegg ga den mest brukte betegnelsen – Route66 International – ikke indikasjon på at det faktisk var Route66usa Info AS som var arrangør, se beskrivelse i vedtaket mot Route66usa Info AS punkt 3.2.

Etter Forbrukertilsynets oppfatning har Stallvik bevisst medvirket til at Route66usa Info AS ikke har oppgitt sin identitet ved oppfordringer til kjøp på selskapets nettsider. Forbrukertilsynet mener derfor at Stallvik har hatt til hensikt å medvirke til at selskapet ved dette villedet forbrukerne, jf. prinsippet i straffeloven § 22 første ledd bokstav a.

Under enhver omstendighet anser Forbrukertilsynet det som tilstrekkelig bevist at Stallvik har handlet med bevissthet om at hans medvirkning til utformingen av nettsidene mest sannsynlig medførte at forbrukerne ikke ville kunne identifisere den næringsdrivendes identitet, jf. prinsippet i straffeloven § 22 første ledd bokstav b.

Stallviks medvirkning til selskapets overtredelse av mfl. § 8, jf. § 6 må derfor anses som forsettlig.

Vi går så over til å vurdere om Stallviks medvirkning til selskapets overtredelse av mfl. § 7, jf. § 6, må anses som forsettlig.

Som beskrevet i vedtaket mot Route66usa Info AS punkt 4, vurderer Forbrukertilsynet at Route66usa Info AS ved Stallvik ga villedende opplysninger om de reisendes rettigheter ved avlyst og avbestilt pakkereise i e-poster sendt til kundene og i telefonhenvendelser, jf. mfl. § 7 første ledd bokstav b, § 6. De aktuelle e-postene er underskrevet av Arve Stallvik som daglig leder.

Formuleringene som ble benyttet i den aktuelle korrespondansen var egnet til å overbevise de reisende med hensyn til hvilke rettigheter de hadde i den aktuelle situasjonen, jf. vedtaket mot Route66usa Info AS punkt 4.2. Dette må Stallvik som daglig leder og styreleder i selskapet forutsettes å ha vært innforstått med.

Det har som sagt ikke betydning hvorvidt Stallvik kjente til forbrukernes rett til tilbakebetaling fra Route66usa Info AS etter pakkereiseloven § 24, ettersom den næringsdrivende, og derved Stallvik som daglig leder og styreleder, burde kjent til dette, jf. prinsippet i straffeloven § 22 annet ledd, jf. § 26. Stallvik må derfor også forutsettes å være kjent med at informasjonen formidlet til kundene hadde et annet meningsinnhold enn det som forsikringsselskapene opplyste om på sine nettsider.

Når Stallvik i denne situasjonen valgte å sende ut den aktuelle korrespondansen på vegne av Route66usa Info AS, på et tidspunkt hvor det var klart at store tilbakebetalingskrav ville kunne oppstå, anser vi at det er klar sannsynlighetsovervekt for at Stallvik gjorde dette i den hensikt å medvirke til at selskapet villedet forbrukerne om deres rettigheter overfor selskapet, jf. prinsippet i straffeloven § 22 første ledd bokstav a. Under enhver omstendighet er det klar sannsynlighetsovervekt for at han gjorde dette med bevissthet om at henvendelsene mest sannsynlig ville villede forbrukerne med hensyn til deres rettigheter overfor selskapet, jf. prinsippet for sannsynlighetsforsett i straffeloven § 22 første ledd bokstav b.

Overtredelsen av mfl. § 7, jf. § 6 må derfor anses som forsettlig.

Forbrukertilsynet legger etter dette til grunn at Arve Stallvik har opptrådt forsettlig ved medvirkningen til begge overtredelsene fra selskapets side.

Forbrukertilsynet vurderer at Stallvik i alle tilfeller må anses for å ha opptrådt grovt uaktsomt ved begge overtredelsene, jf. definisjonen av grov uaktsomhet i straffeloven § 23 annet ledd.

Skyldkravet i mfl. § 42 er dermed oppfylt.

5.2.          Utmåling

5.2.1.     Generelle utgangspunkter

Overtredelsesgebyret skal utmåles etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Ved fastsettelse av gebyrets størrelse skal det særlig legges vekt på overtredelsens grovhet, omfang og virkninger, jf. mfl. § 42 andre ledd. Med overtredelsens grovhet menes hvor alvorlig lovbruddet generelt sett er. Det kan også være relevant å legge vekt på graden av skyld dersom det er holdepunkter for å vurdere det. Overtredelsens omfang omfatter både kvantitative aspekter og varighet i tid. I overtredelsens virkninger ligger det at man må vurdere virkningene overfor forbrukerne, herunder hvor mange som er rammet og på hvilken måte.

Oppregningen er ikke uttømmende, jf. Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 214. Også andre momenter kan være av betydning ved utmålingen av overtredelsesgebyr, jf. også forvaltningsloven § 44 tredje ledd jf. § 46 andre ledd.

Et overordnet prinsipp er at overtredelsesgebyret bør settes så høyt at det ikke skal lønne seg økonomisk å begå lovbrudd, jf. Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 214. Det skal også ses hen til allmenn- og individualpreventive hensyn.

Det vil være relevant å se hen til den økonomiske fortjenesten den næringsdrivende har oppnådd ved fastsettelsen av gebyret og den næringsdrivendes økonomiske situasjon.

5.2.2.     Konkret vurdering

Forbrukertilsynets vurdering av overtredelsenes grovhet, omfang og virkninger framgår av vedtaket mot Route66usa Info AS. Oppsummert gjelder denne delen av saken forsettlige, minimum grovt uaktsomme, overtredelser av grunnleggende forbud i mfl. §§ 7 og 8, jf. § 6, som er særlig viktig at overholdes ved salg av pakkereiser. Forbrukertilsynet ser alvorlig på at overtredelsene har, og har rent faktisk har hatt, stort skadevirkninger. Mange forbrukere har relativt store beløp utestående hos selskapet, uten at vi med sikkerhet kan si hvor mange eller hvilke beløp. Forbrukerne har videre i stor grad ikke visst hvilket rettssubjekt kravet kan rettes mot. Praksisen har også pågått over tid. De aktuelle lovbruddene medfører at det blir vesentlig vanskeliggjort for forbrukerne å finne ut at man har et krav mot arrangøren, samt å identifisere hvem arrangør er. Dette vil mest sannsynlig innebære at mange forbrukere ikke vil forfølge sine krav overfor arrangøren, eventuelt at forfølgelsen av kravet blir vesentlig forsinket.

Som eneaksjonær, styreleder og daglig leder i selskapet har Stallvik vært involvert i selskapets drift på alle plan og har i realiteten stått bak lovbruddene. Vi viser blant annet til at den aktuelle korrespondansen som begrunner bruddet på mfl. § 7. jf. § 6 er sendt ut i Stallviks navn.

Som vi har nærmere redegjort for i vedtaket mot Route66usa Info AS, vurderer vi at den praksis fra selskapets side som Stallvik har medvirket til vesentlig forsinker og potensielt ødelegger for forbrukernes muligheter til å få dekket sine utestående krav mot selskapet, eventuelt via Reisegarantifondet ved konkurs.

Lovbruddets art, omfang og virkninger taler dermed for at gebyret settes forholdsvis høyt.

Både individualpreventive og allmennpreventive hensyn taler videre for ileggelse av overtredelsesgebyr av en viss størrelse. Forbrukertilsynet har herunder både etterspurt og pålagt Route66usa Info AS og Route 66 International AS ved Stallvik å gi opplysninger om tilbakebetalingene selskapet plikter å foreta, hvoretter Stallvik på vegne av selskapene kun har vist til at de ikke er arrangør av de aktuelle reisene.

Vedrørende Stallviks økonomiske forhold vises det til punkt 4.2 ovenfor.

I vurderingen av gebyrets størrelse har Forbrukertilsynet etter dette blant annet lagt vekt på Stallviks sentrale rolle i selskapet, lovbruddenes karakter og virkninger og graden av skyld. Forbrukertilsynet mener på denne bakgrunn at kr 100 000 er riktig nivå for utmålingen av overtredelsesgebyret i denne saken for Stallvik personlig.

5.3.          Konklusjon

Forbrukertilsynet konkluderer med at overtredelsesgebyret for Arve Stallvik settes til kr 100 000.

6. VEDTAK

På denne bakgrunn og med hjemmel markedsføringsloven i § 39 første ledd, jf. §§ 40 – 42 og pakkereiseloven § 51, jf. markedsføringsloven § 39 første ledd, jf. §§ 40 og 41, fatter Forbrukertilsynet følgende vedtak:

 

 1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 8, jf. § 6, markedsføringsloven § 22, jf. pakkereiseloven § 24, og pakkereiseloven § 11, jf. § 9 første ledd bokstav b, forbyr Forbrukertilsynet Arve Stallvik å:

  i. utelate opplysninger om den næringsdrivendes identitet ved oppfordring til kjøp på selskapets nettsider,

  ii. nytte eller tilsikte å nytte vilkår som begrenser den reisendes rett til tilbakebetaling etter pakkereiseloven, og

  iii. ikke angi arrangørens foretaksnavn i pakkereiseavtalen eller i den skriftlige bekreftelsen på avtalen.
   
 2. Arve Stallvik skal betale tvangsmulkt på 5 000 – femtusen – kroner for hver uke han overtrer eller medvirker til overtredelse av ett eller flere av punktene i forbudsvedtaket i punkt 1. Tvangsmulkten løper fra og med 22.10.2021, slik at fristen for oppfyllelse er 21.10.2021.
 3. Med hjemmel i pakkereiseloven § 24 påbyr Forbrukertilsynet Arve Stallvik å medvirke til at Route66usa Info AS:

  i. betaler tilbake alle beløp som er innbetalt for reiser til reisende som enten har fått sin reise avlyst etter pakkereiseloven § 23 eller selv har avbestilt sin reise etter pakkereiseloven § 20 annet ledd, og

  ii. fremlegger dokumentasjon til Forbrukertilsynet for at alle av selskapets reisende har mottatt slik tilbakebetaling. Alternativt må Stallvik medvirke til at selskapet fremlegger dokumentasjon til Forbrukertilsynet på at den enkelte reisende ikke har et slikt tilbakebetalingskrav etter pakkereiseloven § 23, og/eller at den enkelte reisende godtok flytting av pakkereisen innen en fastsatt frist etter pakkereiseloven § 20 annet ledd, eller selv har avbestilt sin reise uten at det er foranlediget av endringer som angitt i pakkereiseloven § 20 annet ledd.
   
 4. Arve Stallvik skal betale tvangsmulkt på 7 500 – syvtusenfemhundre – kroner per uke han overtrer ett eller flere av punktene i påbudsvedtaket i punkt 3. Tvangsmulkten løper fra og med 22.10.2021, slik at fristen for oppfyllelse er 21.10.2021.
 5. Arve Stallvik ilegges overtredelsesgebyr på 100 000 – hundretusen – kroner for medvirkning til brudd på markedsføringsloven §§ 7 og 8, jf. § 6.

 * * *

Forbuds- og påbudsvedtakene med tvangsmulkt (vedtaket punkt 1–4) gjelder i 5 år, jf. markedsføringsloven § 39 første ledd. Vedtaket kan fornyes.

Vedtaket kan både i sin helhet og for de enkelte deler av vedtaket påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 37 første ledd. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukertilsynet.

Vedtaket trer i kraft så snart partene har mottatt underretning om dette. Som fastsatt i forbuds- og påbudsvedtakene med tvangsmulkt er oppfyllelsesfristen senest 21.10.2021. Handlinger i strid med vedtaket vil etter dette tidspunkt bli ansett som brudd på vedtaket og vil kunne utløse krav om betaling av tvangsmulkt.

Parten kan begjære utsatt iverksetting av hele eller deler av vedtaket til klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort av Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 42. En klage på vedtaket til Markedsrådet gis ikke oppsettende virkning med mindre dette bestemmes av Forbrukertilsynet i det konkrete tilfellet, se Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 167. Det skal normalt sett mye til før en slik begjæring etterkommes.

Dersom vedtaket ikke påklages, vil overtredelsesgebyret forfalle til betaling fire uker etter at vedtaket er fattet, jf. mfl. § 42 tredje ledd. Overtredelsesgebyret vil bli krevd inn av Statens Innkrevingssentral. Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. § 42 tredje ledd.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 27 b.

Med hilsen

Trond Rønningen

direktør

Bente Øverli

avdelingsdirektør

Vedlegg

 1. Vedtak rettet mot Route66usa Info AS 30.09.2021