30. august 2022

Vi søker jurister til tilsynsavdelingen

Vår tilsynsavdeling har nå ledig inntil syv juriststillinger i Porsgrunn, enten som rådgiver eller seniorrådgiver avhengig av kompetanse og erfaring.

Tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet består av ca. 35 saksbehandlere/rådgivere, fem seksjonssjefer og én avdelingsdirektør. Avdelingen jobber for at forbrukernes rettigheter skal bli ivaretatt, og for at forbrukerne skal kunne ta bevisste og informerte valg.

Oppgaven vår er å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår og andre former for ulovlig handelspraksis mot forbrukere. Områder vi jobber med er blant annet finans, barn og unge, sosiale medier, klima- og miljøpåstander i markedsføring og strømmarkedet. Sentrale lover vi fører tilsyn med er markedsføringsloven, angrerettloven, finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven og digitalytelsesloven. Mye av regelverket vi håndhever, bygger på EU/EØS-rett. Vi fører også tilsyn med og veileder om åpenhetsloven.

Som juridisk rådgiver i tilsynsavdelingen vil du blant annet jobbe med å håndheve regelverket vi fører tilsyn med og spre kunnskap om loven og praksis på feltet, både selvstendig og i samarbeid med andre. Veiledning av næringsdrivende og forbrukere er en viktig del av arbeidshverdagen. Forbrukertilsynet har også sanksjonsmuligheter, og ved lovbrudd kan det være aktuelt å varsle og fatte vedtak med tvangsmulkt og overtredelsesgebyr mot de næringsdrivende.

Søk stillingen på Jobbnorge.no. Søknadsfristen er 25. september.

Arbeidsoppgaver

Noen av de viktigste arbeidsoppgavene vil være å:

 • identifisere utfordringer på feltet vi fører tilsyn med.
 • bruke jussen til å spre kunnskap om og å håndheve regelverket for å løse forbrukerproblemer. I dette inngår blant annet faktiske og juridisk utredninger, å ta opp saker med næringsdrivende i form av brev og møter, å holde foredrag og å veilede næringsdrivende og forbrukere i forbrukerspørsmål, å skrive varsel og vedtak i utvalgte saker, samt eventuelt forberede og prosedere saker for klageorganet Markedsrådet.
 • delta i kontaktmøter med sentrale aktører innenfor de aktuelle markedene vi fører tilsyn med.
 • samarbeide med andre tilsynsmyndigheter.
 • skrive høringssvar i forbindelse med lovprosesser.
 • delta i internasjonale prosesser.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Personer som fullfører mastergraden høsten 2022 kan også søke.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk skriftlig og muntlig.

For at du skal trives og å kunne gjøre en god jobb hos oss, bør du også:

 • ha god juridisk vurderingsevne.
 • jobbe selvstendig og strukturert.
 • ha gode samarbeidsevner.
 • være initiativrik og kunne å ta ansvar for egne arbeidsoppgaver.
 • kunne sette deg raskt inn i nye problemstillinger.
 • være løsningsorientert og ha evnen til å bli engasjert.

Det er en fordel om du også har erfaring fra juridisk arbeid, gode engelskkunnskaper og/eller et særlig engasjement for forbrukerspørsmål og/eller åpenhetsloven.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver hos en arbeidsgiver som har stor tillit i befolkningen. Hos oss har du store muligheter til å kunne ta ansvar for og påvirke egen utvikling, og til å følge saker helt fra start til slutt. Forbrukertilsynet har bygd opp et av landets sterkeste fagmiljøer innen forbrukerrett, og kan tilby godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i attraktive lokaler i Porsgrunn. Stillingene er faste og lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver med en årslønn mellom kr 500 000 og kr 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring, følger stillingen. Det blir trukket 2 % av bruttolønn til lovfestet innskudd. Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Spørsmål om stillingen

Send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk på jobbnorge.no. Alle vedlegg må skannes og legges ved elektronisk.

Forbrukertilsynet ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Forbrukertilsynet jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller fravær fra arbeid eller utdanning. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene kan bli brukt til registreringsformål.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Se offentleglova § 25, andre ledd, når det gjelder mulighetene for å bli unntatt fra søkerlisten. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Marit Evensen (tlf. 995 46 691), e-post me@forbrukertilsynet.no. Hvis du ønsker å snakke med en juridisk rådgiver om hvordan arbeidshverdagen i stillingen er hos oss, kan du kontakte Ingvild Olsen (tlf. 940 27 150).

Søk stillingen på Jobbnorge.no. Søknadsfristen er 25. september.