Presisering av eiendomsmeglingsloven

18.03.2011 — Forbrukerombudets høringsuttalelse til Finansdepartementets om forslag til presisering i eiendomsmeglingsloven vedrørende videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom og oppretting av inkurie i straffebestemmelsen.

Jeg viser til Finansdepartementets høringsbrev av 28. januar 2011 vedrørende ovennevnte.

I høringsnotatet foreslår Finansdepartementet at eiendomsmeglingsloven § 1/2 annet ledd ny nummer 6 presiseres slik at mellommannsvirksomhet knyttet til kjøperposisjoner i fast eiendom omfattes av eiendomsmeglingsloven.

Jeg deler departementets syn om at lovendringene i bustadoppføringslova og
avhendingslova har ført til en faktisk usikkerhet vedrørende eiendomsmeglingslovens anvendelsesområde. Forbrukere i en kjøperposisjon, uavhengig av om det er kjøp av rettigheter til fast eiendom eller fast eiendom som sådan, har behov for et sterkt forbrukervern.

En tydeliggjøring av eiendomsmeglingslovens anvendelsesområde vil fjerne usikkerheten knyttet til hvilke krav som stilles til meglingen av denne typen rettigheter samt hvilke rettigheter forbrukerkjøperen har overfor megleren. Jeg slutter meg derfor til forslaget om å presisere eiendomsmeglingslovens
anvendelsesområde.

Jeg har ingen øvrige merknader til forslagene i høringen.

Med vennlig hilsen
for Forbrukerombudet
Gry Nergård
forbrukerombud

12.10.2020

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.