Hvilke opplysninger har forbrukerne krav på når de handler ting på internett?

10.03.2015 — Angrerettloven § 8 inneholder en rekke opplysninger som forbrukeren skal få før det blir inngått en avtale på internett.

Forbrukeren skal  få opplysninger om:

  • Varens eller tjenestenes viktigste egenskaper. Opplysningene må tilpasses hva som er relevant og av nødvendig betydning for kjøpsbeslutningen.
  • Den næringsdrivendes identitet, dvs. foretaksnavn, organisasjonsnummer, geografisk adresse, epostadresse og telefonnummer eller chat (jf. ehandelsloven § 8).
  • Samlet pris. Det skal opplyses om samlet pris medregnet alle avgifter. Dersom prisen ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, skal det opplyses om metoden for beregning av prisen og om eventuelle tilleggskostnader.
  • Ordningen for betaling, levering, oppfyllelse og leveringsfrist, og hvordan den næringsdrivende håndterer reklamasjoner.
  • Opplysninger om angrerett:
    • at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåten for å bruke angreretten.
    • at forbrukeren må betale returkostnadene dersom angreretten brukes. Dersom varen eller tjenesten er unntatt angrerett skal det opplyses om dette, eventuelt om under hvilke omstendigheter angreretten kan tapes.
  • Hvis relevant, skal det opplyses om avtalens varighet og eventuelt minste bindingstid. For avtaler som er uten tidsbegrensning eller forlenges automatisk, skal det opplyses om vilkårene for å si opp avtalen.

Les mer om dette i Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett, og Veiledning om standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.

09.09.2019

Drosjene skal gi pristilbud uoppfordret

Forbrukertilsynet har nå sendt ut brev til alle de syv drosjesentralene i Oslo for å orientere om endringene i prisopplysningsforskriften som trådte i kraft i fjor. Samme brev vil snart gå ut til resten av landets sentraler.