Viktige dokument

Her finn du årsrapportar, tildelingsbrev og andre viktige dokument for og om Forbrukartilsynet.

Viktige dokument

Årsrapportar

Årsrapporten skal gi eit dekkande bilde av Forbrukartilsynet sine resultat og gi departementet grunnlag for å vurdere korleis tilsynet bruker sine ressurser, og i kva grad vi oppnår måla våre. 

Tildelingsbrev

Kvart år sender Barne- og familidepartementet (BFD) eit tildelingsbrev til Forbrukartilsynet etter at statsbudsjettet er handsama i Stortinget. Tildelingsbrevet skisserer dei økonomiske rammene for tilsynet og gjer greie for prioriteringar, resultatmål og rapporteringskrav.

Tildelingsbrev 2021

Instruks for økonomistyring

Instruksar for økonomistyring blir fastsette av  Barne- og familiedepartementet. Formålet med instruksane er å beskrive myndigheits- og ansvarsfordelinga mellom departementet og Forbrukartilsynet, styringsdialogen og krav til interne styringsprosessar i Forbrukartilsynet.

Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring 2021

Organisasjonskart