Høringssvar – Forslag om skjerpet ervervsbegrensing og regulering av korttidsutleie mv.

Vi viser til departementets høringsbrev av 11. mai 2018, hvor forslag om skjerpet ervervsbegrensning og regulering av korttidsutleie mv sendes ut på høring.

Forbrukertilsynet fører som kjent tilsyn med at næringsdrivendes avtalevilkår og markedsføring som rettes til forbrukere ikke er i strid med markedsføringsloven. Vi fører også tilsyn med at næringsdrivende overholder angrerettloven, finansavtaleloven og forbrukervernregler i en rekke andre lover.

Bolig er et høyt prioritert område for Forbrukertilsynet, og vi jobber for en tryggere og mer opplyst bolighandel. De senere årene har vi ført tilsyn med næringsdrivendes markedsføring og vilkår for utleie av boliger – både alminnelig husleie og korttidsutleie gjennom delingsplattformer.

Forbrukertilsynet påpeker at forslaget til regulering av kortidsutleie i eierseksjonssameier reiser vanskelige spørsmål, hvor eierrådigheten og utnyttelse av samfunnets ressurser må balanseres opp mot bomiljø og motvirkning av boligspekulasjon. Forbrukertilsynet vurderer at departements forslag balanserer disse hensynene på en god og hensiktsmessig måte, og støtter derfor forslaget departementet har lagt frem.

Vi støtter også de øvrige forslagene departementet legger frem i høringen.

Vi påpeker at delingsøkonomien fortsatt er i sterk utvikling, og at det derfor kan være hensiktsmessig å vurdere disse reglene på nytt om noen år.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Lier Haugseth direktør