Forbrukertilsynets høringsuttalelse: forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift – oppfølging av nasjonal ladestrategi

Publisert:
Oppdatert:

1 INNLEDNING

Vi viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 06.02.2023 om forslag til endringer i lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift.

Det fremgår av høringsnotatet at målet med lov- og forskriftsendringen er å følge opp og konkretisere den nasjonale ladestrategien, herunder videreutvikle den nasjonale ladeinfrastrukturen. Videre er formålet med de foreslåtte endringene å sikre sikker og enkel betaling ved lading av elektriske kjøretøy, slik at brukerne oppnår samme mobilitet som gjelder ved bruk av fossilbiler.

Forbrukertilsynet støtter i det vesentlige departementets forslag til endringer, men har enkelte innspill til forslaget knyttet til innføring av kortbetaling og alternativ til krav om betalingsterminal.

 

2 NÆRMERE OM LOVFORSLAGET

2.1         Innføring av kortbetaling

Departementet har i høringsnotatet vist til at krav om kortbetaling etter forslaget kun vil gjelde for nyetablering av ladestasjoner, og ikke gis tilbakevirkende kraft for allerede etablerte ladestasjoner. Begrunnelsen for dette er at det er ønskelig med en rask innføring av krav til kortbetaling. Departementet trekker også frem at det foreligger anmodningsvedtak fra Stortinget om ettermontering av kortterminaler på eksisterende ladestasjoner, og nytt regelverk fra EU.

Forbrukertilsynet mener at innføring av kortbetaling bør gis tilbakevirkende kraft for allerede etablerte ladestasjoner. Dette standpunktet ble også formidlet i innspillsrunden til nasjonal ladestrategi. Dette for å sikre at forbrukerne ikke må forholde seg til to forskjellige systemer, hvor noen ladestasjoner er tilrettelagt for kortbetaling og andre ikke er det. Løsningen som er foreslått vil kunne medføre at forbrukerne ikke kan forvente å kunne betale med kort ved lading på alle ladestasjoner før det er gått lang tid.

Forbrukertilsynet har forståelse for at det er ønskelig å avvente de pågående prosessene hvor formålet er å sikre kortbetaling ved lading. Det er likevel viktig å påpeke at et anmodningsvedtak fra Stortinget ikke i seg selv er en sikkerhet for at problemstillingen følges opp videre. Vi ønsker derfor å understreke viktigheten av at det arbeides for en lovhjemmel som også sikrer kortbetaling på eksisterende ladestasjoner.

Det foreslås at det i lovforslaget presiseres at kortbetaling alltid skal være et alternativ, uavhengig av andre tekniske betalingsløsninger som er tilgjengelig for forbrukeren. Dette er en viktig presisering som Forbrukertilsynet støtter.

2.2         Alternativ til krav om betalingsterminal

I høringsnotatet er det også vist til e-roaming som alternativ til kortbetaling. Dette innebærer at en app kan gi forbrukeren tilgang til all offentlig tilgjengelig lading fra ulike leverandører.

Forbrukertilsynet mener dette alternativet kun skal være supplement til kortbetaling.  Løsningen krever at forbrukerne har tilgang til en smarttelefon, noe som ikke alltid er tilfellet. Flere kundegrupper velger elbil, herunder den eldre delen av befolkningen eller andre som ikke nødvendigvis har tilstrekkelig digital kompetanse. Når det skal lovfestes et krav om betalingsløsning må også slike grupper hensyntas. Kortbetaling er en innarbeidet løsning som er velkjent og dermed enkelt å benytte seg av og kan ikke per nå erstattes av digitale løsninger.

Etter vår erfaring har appløsninger ikke fungert på tvers av landegrensene. Dette gjør det vanskeligere for utenlandske forbrukere i Norge, fordi de ikke får betalt for lading på en enkel og sømløs måte. Et alternativ om e-roaming, uten et krav til kortbetaling, kan dermed slå uheldig ut for denne brukergruppen. Kortbetaling fungerer godt på tvers av landegrensene, og sikrer dermed på en god måte at utenlandske forbrukere kan betale for lading ved opphold i Norge.

I høringen trekkes det også frem at kommisjonen i EU har drøftet hvorvidt det skal stilles krav om e-roaming for ladeoperatørene, men konkluderte med at dette ikke skal gjøres per nå. Forbrukertilsynet mener dette underbygger vårt syn om at kortbetaling på nåværende tidspunkt er den beste løsningen som tar hensyn til både norske- og utenlandske forbrukere sitt behov ved lading.

 

Med hilsen,

Trond Rønningen, direktør

Bente Øverli, avdelingsdirektør

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur