Nye læreplaner i valgfag for ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014

20.02.2013 — Forbrukerombudets høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratets høringsbrev om nye læreplaner i valgfag for ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014

Jeg viser til deres høringsbrev av 3. desember 2012.

Forbrukerombudet fører som kjent tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven.

Jeg ønsker å komme med noen generelle merknader til læreplan i valgfaget «Trender og forbruk» for ungdomstrinnet.

Forbrukerombudet har lenge hatt et fokus på barn og unge som forbrukere fordi denne gruppen er en attraktiv forbrukergruppe med stor påvirkningskraft på familiens forbruk. Når barna når ungdomsskolealder har de også ofte et stort eget forbruk, og er aktive brukere av digitale arenaer som sosiale medier, blogger og internettspill. Disse arenaene er i tillegg til å
være digitale møteplasser attraktive markedsføringsarenaer for næringsdrivende. Det er imidlertid viktig å huske at barn og unge er en sårbar forbrukergruppe på grunn av at de er lettere påvirkelige og at de har mindre erfaring med å forstå reklamens virkning. I markedsføringslovens kapittel 4 er dette perspektivet hensyntatt med at det er særlige
beskyttelsesregler for de under 18 år.

I de siste årene har jeg også hatt fokus på de unge voksne mellom 18 og 25 år fordi jeg ser at også denne gruppen har behov for beskyttelse. Det kan være en brå overgang fra å være barn til juridisk sett å bli voksen “over natten”. Fra man fyller 18 år kan man stifte gjeld og inngå juridiske avtaler. For mange blir disse nye pliktene og rettighetene utfordrende, og konsekvensene av å trå feil kan bli store.

I Forbrukerombudets rapport om unge voksne og betalingsproblemer fra 2011 så vi nærmere på hvordan markedsføring og avtalevilkår som de unge voksne møter kan ha sammenheng med betalingsproblemer blant denne gruppen. Betalingsproblemer tidlig i livet gir et dårlig økonomisk utgangspunkt og kan
få store ringvirkninger.

Et av tiltakene jeg foreslo i denne rapporten var mer forbrukeropplæring i skolen. Dette gjentok jeg også i mitt innlegg på konferansen «Kjøp nå – betal seinere» i regi av Barnelikestillings, og – inkluderingsdepartementet, i begynnelsen av februar 2013. At man nå ønsker å tilby et valgfag på ungdomstrinnet med fokus på trender og forbruk er et positivt tiltak i denne sammenhengen. Det er etter min mening en god investering for fremtiden å gjøre ungdom til ansvarlige og kritiske forbrukere ved å ha mer forbrukeropplæring i skolen. Forbrukeropplæringen bør følge elevenes utvikling gjennom grunnskole, ungdomsskolen og videregående skole.

Jeg tenker imidlertid at det er viktig for å lykkes med å nå fram til de unge at man i opplæringen relaterer undervisningen til de arenaene som man vet at barn og unge spesielt blir utsatt for reklame på i dag. En av utfordringene jeg ser med markedsføringen i ulike sosiale medier og spill er at skillene mellom hva som er reklame og hva som er annet innhold ikke er så tydelige som i det vi kjenner som mer tradisjonell reklame. Vi vet også at
markedsføringen i stadig større grad enn før rettes mer direkte til oss, på grunn av at markedsføringsplattformene samler personopplysninger om oss.

En annen utvikling som man bør ta hensyn til i opplæringen er at innføring av nye betalingsmetoder gjør pengebruken for de unge mer abstrakt. Vi ser for eksempel at mobilen brukes i stadig større grad som et betalingsinstrument som et alternativ til kort, og at man kan kjøpe digitale tjenester på nettet i apper og spill for det som for barn og unge kan virke som virtuelle
penger.

Oslo, 20. februar 2013

Gry Nergård
forbrukerombud

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.