MR-2022-1659: Nedprioritering av klage på salgsmarkedsføring

Publisert:

Markedsrådets avgjørelse 17. januar 2023
Sak 2022/1659
Klager: Hagelandsgruppen AS
Innklaget: Forbrukertilsynet

Sakens bakgrunn

(1) Saken gjelder Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Oakland Norge AS’ (heretter
også «selskapet») bruk av førpriser og oppgitte prisbesparelser i markedsføring på
hjemmesiden.

(2) Forbrukertilsynet mottok 7. november 2022 klage på den ovennevnte praksisen. Klager
anførte at markedsføring på selskapets hjemmeside gir inntrykk av at oppgitte
prisbesparelser knytter seg til selskapets egen førpris, uten at det er tilfellet. Klager viste
til at det fremgikk av selskapets hjemmeside at oppgitte førpriser var hypotetiske priser
som en lignende vare ville kostet gjennom tradisjonelle salgskanaler, og at denne
informasjonen var lite tilgjengelig.

(3) Klager etterlyste tilbakemelding på klagen 14. november 2022.

(4) Forbrukertilsynet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i brev av 15.
november 2022 ble det vist til ressurshensyn.

(5) I brev av 24. november 2022 ba klager om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i
Markedsrådet.

(6) Saken ble oversendt Markedsrådet 1. desember 2022.

Anførsler

Klager har i det vesentlige anført:

(7) Forbrukertilsynet skal pålegges å realitetsbehandle klagen. Det vises til at selskapet har
endret prismarkedsføringen på hjemmesiden. For den gjennomsnittlige forbruker
fremstår oppgitt prosentvis prisbesparelse som en angivelse av prisreduksjon fra tidligere
benyttet førpris. I realiteten viser prosentvis prisbesparelse kun differansen mellom
kunstig høy ikke-medlemspris og medlemspris. Angivelsen av prosentmessig nedsatt pris på den enkelte vare er grovt villedende, og villedende prismarkedsføring er et av de
bruddene på markedsføringsloven som har størst økonomisk skadevirkning for
forbrukere. Beslutningen om å nedprioritere saken innebærer også usaklig
forskjellsbehandling.

Forbrukertilsynet har i det vesentlige anført:

(8) Det kommer inn rundt 11 000 skriftlige klager og henvendelser i året, og det er derfor
nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som tas til behandling.
Forbrukerhensynene gjør seg ikke sterkt nok gjeldende i denne saken.

Markedsrådets avgjørelse

(9) I tråd med forskrift av 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og
Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd, avgjøres saken av Markedsrådets leder
alene.

(10) Forbrukertilsynet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer
markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i
medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til
forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukertilsynet en vid skjønnsmessig adgang
til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør
realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

(11) Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets
avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har den
beste oversikten over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan
foreta en prioritering av sakene.

(12) Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt
nok gjeldende til at tilsynet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til
tilsynets anførsler.

(13) Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Oakland Norge AS’ bruk av
førpriser og oppgitte prisbesparelser i markedsføring på hjemmesiden tas ikke til følge.

Monica Viken
Markedsrådets leder