Ny og meir forbrukarvennleg kontraktsmal for nybygg

13.07.2016 — Norges eiendomsmeglerforbund har i samarbeid med Forbrukarombodet laga ein ny mal for sal av bustadar under oppføring. Kontrakten legg blant anna opp til at det skal setjast klare og bindande overtakingsfristar.
Bildet viser ei hånd som holder en nøkkel, med bybildet i bakgrunnen

MEIR FØRESEIELEG: Forbrukarombodet håper NEF sin kontraktsmal for nybygg vil gjøre overtakingsprosessen for prosjekterte bustader enklare og tryggare for forbrukarane.

Å kjøpe ein bustad kan vere både dyrt og tidkrevjande. For mange forbrukarar har det blitt ein ekstra strevsam affære å kjøpe ny, prosjektert bustad, fordi enkelte prosjektmeklarar har operert med uklare overtakingsfristar.

Lettare å planleggje

Denne veka lanserte Norges eiendomsmeglerforbund (NEF) ein ny kontraktsmal for bustadar under oppføring som dei tilrår medlemmane å ta i bruk. Malen gir bustadkjøparar meir føreseielege overtakingsfristar enn ein har sett at nokre meklarar har operert med i det siste.

– For å kunne leggje ein økonomisk og praktisk plan for bytte av bustad er det viktig at forbrukarane har ein bindande overtakingsfrist så tidleg i byggjeprosessen som mogleg. Med ein førehandsbestemt frist blir det også enklare å krevje inn dagsmulkt om den prosjekterte bustaden blir forseinka, seier fungerande forbrukarombod Bente Øverli.

Anbefaler å bruke kontrakten

Tanken bak den nye kontraktsmalen er at han skal vere enkel å forstå for alle partar, og dermed forhindre potensielle tvistar. Forbrukarombodet har delteke i arbeidet med utforminga, og tilrår  alle prosjektmeklarar å ta han i bruk.

– I store bustadsprosjekt vil det oppstå ein ubalanse mellom kjøparen og seljaren. Den enkelte forbrukaren er ikkje i ein posisjon til å forhandle om fristar eller påverke framdrifta. Nettopp difor er det viktig med forbrukarvennlege kontraktar, som gir kjøparane god oversikt over avtalen dei inngår, meiner  Øverli.

Forbrukarombodet vil i løpet av året ta ein gjennomgang av kontraktane prosjektmeklarane nyttar, for å sjå om dei er i samsvar med lova.

 

15.06.2021

Det kan bli dyrt å handle billig frå utlandet

Kor billig er det eigentleg å kjøpe billige varer frå utlandet? Er toll og mva. inkludert i prisen, eller kjem det i tillegg? Når du handlar på nettet, kan det fort bli dyrt dersom du gløymer å tenke på avgifter og gebyr.