FOV-2007-218: Living-kjeden AS

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN § 14 MOT

Living-kjeden AS, Postboks 192 Forus, 4065 STAVANGER

Saknr: 2007 – 218.

1. Saksforholdet

Saken gjelder Living-kjeden AS (heretter Living) sin sammenligning med egne førpriser uten å kunne dokumentere at førprisene er reelle.

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

Forbrukerombudet foretok i januar 2007 en gjennomgang av diverse markedsføringsmateriell i møbelbransjen, herunder Livings annonseavis gjeldende fra 08.01.2007 til 10.02.07. I annonseavisen ble diverse produkter markedsført med før- og nåpriser. Herunder produktene Svane Hilton kontinentalmadrass 150 x 200 cm (før kr 15995,- nå kr 8995,-) og Svane Original kontinentalmadrass 150 x 200 cm (før kr 7400,- nå kr 3995,-)

Forbrukerombudet har den seneste tiden arbeidet spesielt med prissammenligninger og salgsmarkedsføring innen møbelbransjen. Forbrukerombudet har i forbindelse med dette behandlet en rekke saker, og foretatt flere stikkprøver på salg- og prissammenlignende markedsføring i bransjen og avholdt informasjonsmøter i samarbeid med bransjen og HSH. Living har vært invitert til disse møtene, men har ikke deltatt. Living har likevel vært godt informert om hvilke krav som gjelder ved bruk av før- og nåpriser i markedsføringen. Forbrukerombudet sendte blant annet den 04.02.2005 brev til Living der det ble innformert om at førpriser bare må brukes som sammenligningspris dersom dette er en pris som varen virkelig har blitt solgt for i regulært salg i vedkommende forretning, og at det anses som villedende og i strid med markedsføringslovens § 2 å opplyse om førpriser dersom varen ikke tidligere har blitt solgt for den opplyste førprisen.

I forbindelse med en kontrollaksjon Forbrukerombudet foretok ovenfor bruken av førpriser ved markedsføringen i møbelbransjen sendte Forbrukerombudet et brev til Living den 13.02.2006 der Ombudet ba om dokumentasjon for at sammenligningsprisene som ble brukt i Livings markedsføring var reelle.

Living opplyste i brev til Forbrukerombudet av 07.03.2006 ved markedssjef Einar Bent Jensen om at det at i dette konkrete tilfellet var gjort feil i forhold til egne etiske retningslinjer og at det var tatt grep for å hindre at dette skjedde igjen.

Forbrukerombudet konkluderte i brev av 15.03.06 med at Living på bakgrunn av sitt svarbrev ikke var i stand til å fremlegge den nødvendige dokumentasjonen og at det ville være i strid med god markedsføringsskikk jf. markedsføringslovens § 1 å markedsføre seg ved bruk av førpris dersom førprisen ikke kan dokumenteres, og at dersom de oppgitte førprisene var ukorrekte ville markedsføringen være å anse som villedende og i strid med markedsføringslovens § 2. Forbrukerombudet informerte om at det ble sett alvorlig på at det ble markedsført med førpriser som ikke kunne dokumenteres. Det ble også bedt om en uttrykkelig bekreftelse på at Living i fremtidig salgsmarkedsføring ikke ville foreta prissammenligninger uten at det kan fremlegges nødvendig dokumentasjon for at sammenligningsprisene er reelle.

Den 29.03.2006 mottok Forbrukerombudet en bekreftelse på Livings rutiner når det gjelder bruken av førpriser i markedsføringen. Living presiserte i brevet til Forbrukerombudet at en vare skal være solgt til førpris i forkant av en kampanje. Det ble også presisert at Living nå hadde skjerpet sine rutiner på området.

I forbindelse med en ny kontrollaksjon Forbrukerombudet foretok i januar 2007 sendte Forbrukerombudet et brev til Living og ba om dokumentasjon for at sammenligningsprisene som ble brukt i Livings annonseavis gjeldende fra 08.01.2007 til 10.02.07 på produktene Svane Hilton kontinentalmadrass 150 x 200 cm (før kr 15995 nå kr 8995) og Svane Original kontinentalmadrass 150 x 200 cm (før kr 7400 nå kr 3995) var reelle. Forbrukerombudet ba om dokumentasjon for at de ovennevnte produktene var solgt fra Livings utsalgssteder i Laguneparken, Bergen og Karihaugen, Oslo.

Forbrukerombudet mottok den 01.02.07 et svar fra Living vedlagt dokumentasjon på salg av de etterspurte produktene. Ombudet kunne av dokumentasjonen ikke se at Living kunne dokumentere salg av modellen Svane Hilton kontinentalmadrass 150 x 200 cm til den annonserte førprisen i 6-ukersperioden forut for markedsføringstidspunktet i de etterspurte forretningene i Laguneparken, eller på Karihaugen.

Living la i sitt svarbrev ved noe dokumentasjon for salg av Svane Hilton kontinentalmadrass i størrelsen 180×200. Da dette var en annen modell med en annen førpris enn den etterspurte fant Ombudet ikke å kunne legge vekt på denne dokumentasjonen i forhold til det å dokumentere førprisen på den etterspurte modellen.

Når det gjaldt salg av Svane Original kontinentalmadrass 150×200 cm fant Forbrukerombudet at Living kunne dokumentere 2 stk salg av modellen i den etterspurte forretningen i Laguneparken og ingen salg i forretningen på Karihaugen.

Som en del av dokumentasjonen ble det oversendt såkalte «Ordrelinjer». I Forbrukerombudets brev av 22.01.07 ble det presisert at dokumentasjonen må inneholde kasseutskrifter/salgsbilag som viser dato og antall salg av produktene 6 uker forut for markedsføringstidspunktet. De oversendte ordrelinjene spesifiserte verken hvilke produkter som var blitt solgt, eller hvor produktet var solgt. Forbrukerombudet kunne ikke se at de oversendte ordrelinjene tilfredstilte kravene som stilles til dokumentasjon. Sammenholdt med vedlagte fakturakopier gav ordrelinjene imidlertid informasjon om at Living ikke kunne dokumentere tilstrekkelig med salg av de etterspurte produktene til den opplyste førprisen i noen av de etterspurte forretningene til å kunne benytte seg av den opplyste førprisen i markedsføringen.

På denne bakgrunn konkluderte Forbrukerombudet med at dokumentasjonen ikke viste at de oppgitte førprisene på de aktuelle madrassene var etablerte og reelle førpriser, og konkluderte derfor med at markedsføringstiltaket var villedende og i strid med markedsføringsloven § 2. Forbrukerombudet varslet i denne sammenheng om at det ville fattes forbudsvedtak mot den aktuelle markedsføringen, jf markedsføringslovens § 14, jf. § 2.

Den 26.02.07 mottok Forbrukerombudet tilsvar fra Living som bekreftet at de ikke kunne dokumentere salg av Svane Original 150 x 200 cm til opplyst førpris i deres forretning på Karihaugen i den etterspurte perioden.

Living kommenterer også dokumentasjonen som ble oversendt Forbrukerombudet den 01.02.07 og opplyser om at de anser salg av de andre produktene i de andre forretningene som fullt dokumentert.

Forbrukerombudet kan ikke se at informasjonen som fremkommer i brevet fra Living gir noe ytterligere dokumentasjon om salg i forhold til det materiellet som ble oversendt Forbrukerombudet den 01.02.2007. Forbrukerombudet anså da kun to salg av Svane Original kontinentalmadrass 150 x 200 cm i Livings forretning i Laguneparken som tilstrekkelig dokumentert.

I Markedsrådsak 11/00 Elkjøp Norge AS – Forbrukerombudet slår Markedsrådet fast at dersom det skal benyttes førpris i markedsføringen, er det et krav at førprisen er reell. Utgangspunktet er da at det må kunne dokumenteres at varen er solgt i et visst antall, for førprisen, i den forretning markedsføringstiltaket gjelder, i en periode på minst seks uker forut for salget.

For å etablere en førpris har Forbrukerombudet i sin praksis for denne varetypen lagt til grunn at det må ha blitt solgt minimum 3 stk av varen til førprisen, i de forretninger markedsføringen gjelder.

Forbrukerombudet fastholder med dette at dokumentasjonen ikke viste at de oppgitte førprisene på de aktuelle madrassene var etablerte og reelle førpriser, og at markedsføringstiltaket dermed var villedende og i strid med markedsføringsloven § 2. Bruk av udokumenterte påstander om førpris vil dessuten være urimelig overfor forbruker og i strid med markedsføringslovens § 1.

Living AS er altså ikke bare grundig orientert om kravene til salgmarkedsføring og har bekreftet at disse ville bli fulgt.  Living AS har i tillegg bekreftet at de har skjerpet sine interne rutiner for å unngå at de ikke kan dokumentere salg i en 6 ukers periode før en eventuell salgskampanje ved annonsering med førpris. Når Living til tross for dette har benyttet det villedende markedsføringstiltaket, konstaterer Forbrukerombudet at frivillig ordning ikke er oppnådd jf. markedsføringsloven § 14.

Forbrukerombudet legger også til grunn at det vil medføre ulempe og skadevirkning å avvente et eventuelt vedtak fra Markedsrådet fordi flere av Living AS sine konkurrenter har innrettet seg etter disse kravene. Møbelbransjen er preget av kraftig konkurranse, og det vil både ha skadevirkninger for forbrukerne og konkurrentene dersom selskapet får fortsette med sin lovstridige markedsføring. For bruken av førpris i markedsføring, uten å kunne dokumentere at førprisene er reelle, gjelder dessuten klart fastsatte prinsipper som i det vesentlige er identisk med markedsføring som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot.

Vilkårene for at Forbrukerombudet kan treffe vedtak etter markedsføringsloven § 14 anses derfor oppfylt.

Markedsrådet har i sak 6/99 og 11/00 fastslått prinsippet om at salgsmarkedsføring der det sammenlignes med forretningens førpris, uten at selskapet kan legge frem dokumentasjon for at førprisen er reell, er villedende og urimelig, og i strid med markedsføringsloven §§ 1 og 2. Dette gir også et selvstendig grunnlag for å fatte vedtak etter markedsføringsloven § 14 annet ledd.

Forbrukerombudet fatter på den bakgrunn forbudsvedtak mot den aktuelle markedsføringen, jf. markedsføringsloven § 14, jf. §§ 1 og 2.

****

Etter markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket jf. mfl. § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår det ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse kan enten fastsettes som et engangsbeløp eller som et løpende gebyr per overtredelse ut fra en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-95) s. 20-21.

Forbrukerombudet har innhentet selskapets regnskapstall for perioden 01.01.2005 til 31.12.2005 hos registrene i Brønnøysund. Disse viser at driftsinntektene var kr 482 857 000,-. Driftsresultatet viser et underskudd på kr 54 935 000 ,-. Markedsføringskostnadene deres er opplyst til å være 28 500 000,-

Forbrukerombudet antar på denne bakgrunn at tvangsgebyrets størrelse skjønnsmessig bør fastsettes til kr 450 000,-.

Forbrukerombudet treffer med dette følgende

3. Vedtak

1) Med hjemmel i mfl. § 14, jf §§ 1 og 2 forbyr Forbrukerombudet firmaet Living AS i sin markedsføring å benytte pristilbud hvor det sammenlignes med forretningens førpris, uten at selskapet kan legge frem dokumentasjon for at førprisen er reell.

2) Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Living AS skal betale kr 450 000,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17 første ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringslovens § 14 tredje ledd.

Oslo, 12. april 2007

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud