FOV-2003-0286: Charme Scandinavia («Herr Lotto Prinz»)

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS § 14 MOT

Charme Scandinavia
Postboks 80 Årvoll
0588 OSLO

Saksbehandler: Espen Slettmyr

1. Saksforholdet

Saken gjelder Charme Scandinavias (heretter Charme) markedsføring av lottosystemet «Herr Lotto Prinz».

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

2.1 Saken

Forbrukerombudet har mottatt henvendelser fra forbrukere vedrørende markedsføringen av lottosystemet «Herr Lotto Prinz».

I brev av 31.01.03 ble Charme orientert om at markedsføringen av lottosystemet var i strid med mfl. §§ 1, 2 og 4.

Villedende inntrykk av vinnersjanser – markedsføringsloven § 2
Markedsføringen av «Herr Lotto Prinz» gir et klart inntrykk av at dette lottosystemet gir forbrukerne høyere vinnersjanser.

Markedsføringen inneholder blant annet flere uttalelser fra personer som angivelig skal ha vunnet store premier ved bruk av systemet.

Etter praksis fra Markedsrådet og Forbrukerombudet vil det være villedende og i strid med mfl. § 2 å markedsføre et lottosystem med økte vinnersjanser. Det vil også være villedende å henvise til «fornøyde kunder» som har vunnet store premier ved bruk av systemet.

Forbrukerombudet orienterte Charme på denne bakgrunn at markedsføringen er villedende og i strid med mfl. § 2.

Firmanavn og kontaktopplysninger – markedsføringsloven § 1
Forbrukerombudet har i sin praksis lagt til grunn at det strider mot god markedsføringsskikk, jf. mfl. § 1 første ledd, å sende ut markedsføringstiltak som ikke er merket med navnet til selskapet som står bak.

I tillegg er det også i strid med mfl. § 1 dersom markedsføringsmaterialet ikke inneholder slik informasjon om den næringsdrivendes adresse og telefonnummer som er nødvendig for at kundene lett kan komme i kontakt med den næringsdrivende.

Markedsføringen av «Herr Lotto Prinz» er ikke merket med firmaet som står bak dette lottosystemet. Det er heller ikke angitt et telefonnummer hvor forbrukerne kan komme i kontakt med firmaet som står bak.

Charme ble således orientert om at markedsføringstiltaket er i strid med mfl. § 1.

Tilgift – markedsføringsloven § 4
Det går fram av markedsføringen at man ved å bestille lottosystemet vil motta «en innpakket og spennende gave» til en verdi opp til kr 1 100,-.

Etter Forbrukerombudets vurdering er det ikke er tilstrekkelig naturlig sammenheng mellom det å kjøpe et lottosystem, og motta en «ukjent» gave som  tilleggsytelse.

Charme ble således orientert om at tilbudet om å motta «en innpakket og spennende gave» er i strid med mfl § 4.

* * *

Forbrukerombudet ba om en bekreftelse fra Charme om at det aktuelle tilbudet var stanset, og at firmaet ville innrette sin framtidige markedsføring i tråd med Forbrukerombudets vurdering. Svarfristen ble satt til 31.01.03.

Dersom slik bekreftelse ikke ble gitt innen fristen ble firmaet varslet om at forbudsvedtak med tvangsgebyr ville bli fattet uten ytterligere varsel, jf. mfl. §§ 14 og 16.

Charme har ikke svart på Forbrukerombudets brev. Det foreligger således ikke en bekreftelse fra firmaet om at de vil stanse den ulovlige markedsføringen.

2.2 Forbrukerombudets vedtakskompetanse – mfl. § 14

Forbrukerombudet har ikke mottatt en bekreftelse fra Charme om at den aktuelle markedsføringen er stanset.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet at det ikke er oppnådd «frivillig ordning», samt at det vil medføre «ulempe eller skadevirkning» å avvente Markedsrådets vedtak, jf. mfl. § 14 første ledd.

Forbrukerombudet har således grunnlag for å fatte vedtak.

2.3 Tvangsgebyrets størrelse

I forbindelse med vedtak etter §§ 12 og 14 skal det som hovedregel samtidig fastsettes et tvangsgebyr jf. mfl. § 16 der som særlige grunner ikke foreligger. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket jf. mfl. § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den urimelige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse kan enten fastsettes som et engangsbeløp eller som et løpende gebyr per overtredelse ut fra en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-95) s. 20-21.

Forbrukerombudet antar at tvangsgebyret mot Charme skjønnsmessig bør settes til kr 400 000,-.

Ved fastsettelsen av tvangsgebyret har Forbrukerombudet blant annet lagt vekt på firmaet har vist  manglende evne til å innrette seg etter de krav Forbrukerombudets stiller etter markedsføringsloven, og således avslørt at det foreligger fare for gjentagelse av den lovstridige markedsføringen. Etter Forbrukerombudets vurdering er det derfor nødvendig å sette tvangsgebyret til kr 400 000,- for å hindre ytterligere brudd på markedsføringsloven i fremtiden.

Fastsettelsen av tvangsgebyrets størrelse er foretatt uten hensyn til firmaets økonomiske situasjon. Firmaet har ikke levert årsregnskap til Brønnøysundregistrene. Når firmaet ikke svarer på Forbrukerombudets henvendelser har det heller ikke på annen måte vært mulig å kartlegge firmaets økonomiske forhold.

2.4 Vedtak

Forbrukerombudet treffer med dette følgende

3. Vedtak

1. Med hjemmel i mfl. § 14, jf. §§ 1 og 2 , forbyr Forbrukerombudet firmaet Charme Scandinavia å markedsføre lottosystemet «Herr Lotto Prinz» eller lignende lottosystem ved å påberope at kunder har oppnådd store premier ved bruk av systemet, eller på annen måte framsette udokumenterte påstander om systemets fortreffelighet, slik det er gjort i det aktuelle markedsføringstiltaket.

2. Med hjemmel i markedsføringslovens § 14 jf mfl. § 1, forbyr Forbrukerombudet firmaet Charme Scandinavia i fremtidig markedsføring å sende ut markedsføringstiltak der det ikke er oppgitt firmanavn, adresse, telefonnummer eller eventuelt annen informasjon som er nødvendig for at forbrukere skal kunne komme i kontakt med firmaet.

3. Med hjemmel i markedsføringslovens § 14, jf mfl. § 4, forbyr Forbrukerombudet firmaet Charme Scandinavia i fremtidig markedsføring å tilby «en innpakket og spennende gave» ved kjøp av lottosystemet «Herr Lotto Prinz», eller lignende markedsføringstiltak hvor adressatene tilbys en tilleggsytelse uten naturlig sammenheng med hovedytelsen, uten at det i tilknytning til tilbudet om tilleggsytelsen fremgår klart at man også kan motta denne uten å bestille andre varer.

4. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Charme Scandinavia skal betale kr 400 000,- i  tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17 første ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 14.
Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringslovens § 14 tredje ledd.

Oslo, 14. februar 2003

Bjørn Erik Thon
forbrukerombud