MR-2012-182: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 14. februar 2012

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på villedende markedsføring av batterilader fra Alitec AS. Klageren hevder at en lader uten automatikk er markedsført og solgt som automatisk, og at dette er bevisst feilinformasjon fra Alitec AS sin side.

Forbrukerombudet mottok 30.12.2011 klagen hvor overnevnte anførsel ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 6.1.2012 vist til ressurshensyn.

I e-post av 6.1.2012 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 6.2.2012.

2. Klagerens anførsler

Klageren hevder at Alitec AS i sin brukermanual som følger laderen advarer mot overlading og følgene av dette, som er nedsatt levetid på batteridrevne innretninger. Ifølge klageren viser dette at Alitec AS har solgt lader uten automatikk, til tross for at laderne er markedsført som automatisk. Klageren mener dette er bevisst feilinformasjon fra Alitec AS sin side, og påpeker at det er unge forbrukere som er storbrukere av batterier og denne typen postordresalg.

Klageren aksepterer ikke Forbrukerombudets nedprioritering av klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kap. 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ”ut fra hensynet til forbrukerne”, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av henvendelser Forbrukerombudet mottok i 2011 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil hovedprioriteringene i 2012 blant annet være følgende emner: Finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlig utfordringer for unge forbrukere.

Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas konkrete vurderinger også i enkeltsaker. Den aktuelle klagen har ikke så sterke forbrukerhensyn at Forbrukerombudet finner å kunne behandle den på bekostning av de prioriterte sakene.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Alitec AS sin markedsføring av batterilader tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere klagen fra N.N. på Alitec AS sin markedsføring av batterilader tas ikke til følge.