MR-2021-1141 Nedprioritering av klage på markedsføring fra Bransjeforeningen Norsk Olje og Gass

Sakens bakgrunn

(1) Saken gjelder Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Bransjeforeningen Norsk
Olje og Gass sin annonse i A-magasinet (Aftenposten) 10. april 2021.

(2) I annonsen stod det følgende: «Spørsmålet om fortsatt produksjon av olje og gass i
Norge er utfordrende. Vi vet at CO2-utslippene må reduseres betydelig. Samtidig vet vi også at effekten på verdens klimagassutslipp hvis Norge slutter, er tilnærmet lik null fordi andre land står klare til å overta. […].»

(3) Forbrukertilsynet mottok 15. mai 2021 klage på den ovennevnte annonsen.

(4) Forbrukertilsynet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i brev av 9. juni 2021 ble det vist til ressurshensyn.

(5) I e-post av 28. juni 2021 ba klager om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

(6) Saken ble oversendt Markedsrådet 1. juli 2021.

Anførsler

Klager har i det vesentlige anført:

(7) Forbrukertilsynet skal pålegges å realitetsbehandle klagen. Annonsen inneholder påstander som annonsøren ikke kunne dokumentere på forespørsel. Det tillegges at annonsøren opererer innen bransjen med størst klimaavtrykk.

Forbrukertilsynet har i det vesentlige anført:

(8) Det kommer inn rundt 14 000 skriftlige klager og henvendelser i året. For at det skal kunne føres et mest mulig effektivt tilsyn på områdene som er av størst betydning for forbrukerne, er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som tas opp til behandling. Det tilføyes at det i stor grad behandles klager innenfor en bransje eller på forskjellige problemstillinger samlet. På den måten kan flere forbrukerproblemer som angår et stort antall forbrukere løses samtidig.

(9) For øvrig nevnes det at tilsynet i 2021 har fokus på bærekraftpåstander i markedsføringen, med fokus på enkelte bransjer. Bransjeforeningen Norsk Olje og Gass er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver eller er leverandører til virksomhet på norsk sokkel. For tiden er dette en bransje tilsynet ikke velger å prioritere.

Markedsrådets vurdering

(10) I tråd med forskrift av 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd, avgjøres saken av Markedsrådets leder alene.

(11) Forbrukertilsynet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukertilsynet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

(12) Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

(13) Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at tilsynet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til tilsynets anførsler.

(14) Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak:

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Bransjeforeningen Norsk Olje og Gass sin annonse i A-magasinet, tas ikke til følge.

 

Tore Lunde
Markedsrådets leder