MR-2021-1069: Avvisning av klage

Sakens bakgrunn:

(1) Saken gjelder klage over Forbrukertilsynets vedtak om avvisning av klage fra Happy Price Everyday AS (heretter «klager», «selskapet» eller «Happy Price») av 25. mars 2021. Vedtaket om avvisning er begrunnet i at klagefristen var oversittet.

(2) Etter å ha mottatt til sammen 49 klager fra forbrukere, opprettet Forbrukertilsynet dialog med klager. Bakgrunnen for klagene var at klager hadde sendt ut to ulike SMS-er til over 100 000 mottakere uten forutgående samtykke. SMS-ene inneholdt markedsføring av selskapets nettbutikk.

(3) Klager, ved styrets leder, ble i forhåndsvarsler av 7. oktober 2020 varslet om ileggelse av overtredelsesgebyrer, både mot selskapet og styrets leder personlig.

(4) Forbrukertilsynet fattet 27. november 2020 vedtak om overtredelsesgebyr mot selskapet og styrets leder for brudd på markedsføringsloven § 15. Overtredelsesgebyret var på henholdsvis 100 000 og 35 000 kroner. Avslutningsvis i de to vedtakene var følgende opplyst: «Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 37 første ledd. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukertilsynet.»

(5) Forbrukertilsynet kontaktet selskapet ved styrets leder på e-post 13. januar 2021. Det ble da orientert om at klagefristen hadde utløpt, men det ble for ordens skyld bedt om en tilbakemelding på hvorvidt vedtaket hadde blitt påklaget per post eller e-post.

(6) Henvendelsen fra Forbrukertilsynet ble besvart 14. januar 2021:

«Hei

Jeg har prøvd å ringe dere men dere var opptatt.

Saken er slik:

Vi kunne ikke svare på deres mail fordi , vi er i veldige og dårlige sitasjoner og tider p.g.a covid 19 .

Med dette mail skal jeg foreklare litt og vi håper dere skal forstår og vurdere vårt sitasjoner riktige

Da covid 19 startet og alt har fått ned i tillegg eieren har økt leie fra 48000 kr til 59700 kr pr måneder

Og vi har ikke fått staten støtte eller noe annet fordi vi var åpnet og den som vi har solgt de sa den dekker utgifter deres………..

Da måtte vi å si opp en av vårs ansetter og andre 50%, og vi har fått forslag fra en venn om å gjøre dette som dere sender krav til , da måtte vi å gjøre dette , fordi vi ønsket at forretning bli bedre og vi viste ikke om loven da vi har snakket med de som har firma i UK .

Jeg skriver i dag og håper at dere skal vurderer oss i riktige, vi er i veldige og dårlige tider

Med marked, dere,covid 19 og veldig dårlige salg og uten deres hjelp å slette deres krav da vi måtte med beklager at vi er på vei til konkurs.

Jeg spør dere å hjelp oss da pressing av alle de sitasjoner blir borte å tenke på.»

(7) Forbrukertilsynet behandlet e-posten som en klage på vedtaket om overtredelsesgebyr av 27. november 2021, som rettet seg mot selskapet. Klagen ble besluttet avvist i vedtak av 25. mars 2021, som følge av oversittet klagefrist.

(8) Klager påklaget avvisningsvedtaket 9. april 2021. Forbrukertilsynet har vurdert klagen, men har opprettholdt sitt vedtak om avvisning. Klagen ble oversendt Markedsrådet for behandling ved ekspedisjon 18. juni 2021, og partene ble deretter gitt frist for eventuelle ytterligere bemerkninger i saken.

(9) Klager oversendte sine merknader til Markedsrådet 2. juli 2021.

(10) Saken ble behandlet på møte i Markedsrådet 19. august 2021 på Teams.

Anførsler:

Klager har i det vesentlige anført:

(11) Det bes om at Forbrukertilsynet blir pålagt å revurdere hvorvidt overtredelsesgebyret kan frafalles eller reduseres. Det vises til at selskapets økonomiske situasjon er svært dårlig.

Forbrukertilsynet har i det vesentlige anført:

(12) Vilkårene i forvaltningsloven § 31 er ikke oppfylt. En fristoppreisning i et tilfelle som dette kan føre til en uheldig presedens for fremtiden. Hensynet til forvaltningens behov for arbeidsavvikling må her veie tungt.

Markedsrådets vurdering:

(13) Markedsrådet skal ta stilling til gyldigheten av Forbrukertilsynets vedtak av 25. mars 2021 om å avvise klage på vedtak om overtredelsesgebyr av 27. november 2020.

Vedtaket om å avvise klagen er begrunnet i at klagefristen er oversittet, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34, jf. § 29.

(14) Det følger av fvl. § 29 første ledd at klagefristen på et forvaltningsvedtak er tre uker fra vedtaket anses mottatt av parten. I Forbrukertilsynets vedtak om overtredelsesgebyr var det opplyst om denne klagefristen.

(15) Klager mottok vedtaket per e-post 27. november 2020. Fristen for å klage var dermed desember 2020, og denne ble følgelig oversittet ved klagen av 14. januar 2021.

(16) I henhold til fvl. § 34 første ledd skal klageinstansen avvise en klage om klagefristen oversittes. Unntak fra dette gjelder dersom det er grunnlag for oppfriskning av klagefristen, jf. fvl. § 31.

(17) Det følger av fvl. § 31 første ledd at dersom klageren ikke kan lastes for å ha klaget for sent (bokstav a), eller dersom særlige grunner gjør det rimelig at klagen blir prøvd (bokstav b), kan klagen likevel bli behandlet.

(18) Markedsrådet kan ikke se at det er gitt opplysninger som tilsier at det grunnlag for å vurdere fristoppfriskning etter fvl. § 31 første ledd bokstav a. I denne saken er derfor spørsmålet hvorvidt det av «særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd», til tross for at fristen er oversittet, jf. fvl. § 31 første ledd bokstav b.

(19) Ordlyden i bestemmelsen klargjør at det bare er helt unntaksvis at det skal gis oppfriskning av klagefristen. Det må derfor foreligge vektige grunner i den enkelte saken, for å gjøre unntak fra lovens hovedregel om å avvise en klage som er inngitt etter utløpet av klagefristen. Videre må det være klart at terskelen er høy for å tilsidesette forvaltningens vurdering av om det skal gis fristoppfriskning i det enkelte tilfelle, da bestemmelsen er en «kan»-regel.

(20) Markedsrådet kan, i likhet med Forbrukertilsynet, ikke se at det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig at klagen blir behandlet, jf. fvl. § 31 første ledd bokstav b. At klager befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon, som i verste fall kan føre til konkurs, kan etter Markedsrådets syn ikke alene gi grunnlag for oppfriskning av fristoversittelsen, se tilsvarende i eksempelvis Lotterinemndas avgjørelse i sak 2020/389. Koronapandemien har påvirket økonomien til svært mange selskaper, og klager står dermed ikke i en særstilling, se tilsvarende i Lotterinemndas avgjørelse i sak 2021/133. Markedsrådet er ellers enig med tilsynet i at det kan medføre en uheldig presedens for fremtidige saker, om det gis oppfriskning av oversittet klagefrist i et tilfelle som dette. Markedsrådet er enig i at det foreligger et behov for en streng og konsekvent håndhevelse av klagefristen, hvor det bare helt unntaksvis kan gis oppfriskning. Markedsrådet legger også til at fristoversittelsen er på 27 dager, og ikke kan anses ubetydelig.

(21) Markedsrådet finner også grunn til å påpeke at klager ikke nærmere har begrunnet hvorfor klagefristen ble oversittet. Klager har heller ikke gjort gjeldende nye anførsler i klagen, utover merknadene til forhåndsvarselet om vedtak om overtredelsesgebyr.

Klagers innsigelse om at vedtaket må ta hensyn til selskapets dårlige økonomiske situasjon, er følgelig et forhold som allerede er vektlagt av Forbrukertilsynet.

Markedsrådet bemerker ellers at klager ikke har fremsatt opplysninger som tilsier at tilsynets vedtak om overtredelsesgebyr er beheftet med klare feil. Klager har for øvrig kun rettet innsigelser mot overtredelsesgebyrets størrelse.

(22) Markedsrådet har etter dette kommet til at det ikke er grunnlag for å gi oppfriskning av klagefristen, jf. fvl. § 31. Klagen skal dermed ikke bli realitetsbehandlet.

Vedtak:

Markedsrådet fatter etter dette følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Forbrukertilsynets vedtak av 25. mars 2021 om å avvise klagen, stadfestes.