MR-2017-151: Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring på nettstedet www.biltuning.no

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføringen på nettstedet www.biltuning.no

Dato: 10.02.17

Klager: Nils Smestad

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning

  1. Professor Tore Lunde
  2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
  3. Førsteamanuensis Arve Pettersen
  4. Seniorrådgiver Ronny Bratten
  5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand
  6. Advokat Signe Eriksen
  7. Advokat Anna Elisabeth Nordbø
  8. Advokat Hege Stensland Sveen
  9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføringen på nettstedet www.biltuning.no.

Forbrukerombudet mottok den 24.11.2016 en henvendelse fra klageren, som mente ovennevnte markedsføring var villedende.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og det ble i brev av 1.12.2016 til klageren vist til ressurshensyn.

I henvendelse av 20.12.2016 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 23.1.2017.

2. Klagerens anførsler

Klageren anfører at Biltuning AS’ markedsføring av 20 % rabatt på biltuningprodukter er ulovlig og villedende, da produktene ikke har blitt solgt for det selskapet oppgir som markedspris siden desember 2015. Klageren mener at forholdet er graverende, og berører en hel bransje.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.  For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten til Forbrukerombudet hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelse fra forbrukerne. I 2017 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, TV, Internett og telefoni, samt forbrukervern i den digitale økonomien.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagede.

Sett hen til ressurssituasjonen hos Forbrukerombudet, og etter en nærmere vurdering av forbrukerhensynene som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken, har ombudet konkludert med at klagen ikke tas opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klagen over Forbrukerombudets nedprioritering tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på nedprioritering av klage på markedsføringen fra Biltuning AS tas ikke til følge.

Tilbake til toppen