MR-2016-646: Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Fjordkraft AS’ markedsføring

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Fjordkraft AS` markedsføring av strømavtalen «Topp 3 Garanti» og andre «garanterte» strømavtaler med prisgaranti, via medlemsorganisasjonene, Industri Energi, LOfavør og Norges Handikapforbund.

Dato: 14.04.2016

Klager: NN

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
3. Førsteamanuensis Arve Pettersen
4. Seniorrådgiver Ronny Bratten
5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand
6. Advokat Signe Eriksen
7. Advokat Anna Elisabeth Nordbø
8. Advokat Hege Stokmo
9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Fjordkraft AS` markedsføring av strømavtalen «Topp 3 Garanti» og andre «garanterte» strømavtaler med prisgaranti, via medlemsorganisasjonene, Industri Energi, LOfavør og Norges Handikapforbund.

Forbrukerombudet mottok den 20.1.2016 en henvendelse fra klageren, som mente ovennevnte markedsføring var villedende og således et brudd på markedsføringsloven.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og det ble i brev av 26.2.2016 til klageren vist til ressurshensyn.

I brev av 17.3.2016 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 12.4.2016.

2. Klagerens anførsler

Klageren begrunner sin klage på Forbrukerombudets nedprioritering med at det er viktig å forfølge avtalene Fjordkraft presenterer, som fremstår som en garanti om at strømprisen er henholdsvis tredje og femte billigst i Norge. Kundens fastledd, ørepåslag og mva. for ørepåslaget er ikke inkludert i garantiberegningen, noe som kan medføre at avtalene ikke gir en pris som er henholdsvis tredje og femte billigst. Det anføres at det er vanskelig for kunden å lese seg frem til at fastleddet og ørepåslaget (som for øvrig oppgis uten mva.) ikke inngår i garantiberegningen. Bruken av ordet «garanti» gir inntrykk av at avtalene sikrer tredje eller femte beste priser i landet, men dersom man inkluderer fastledd, ørepåslag og mva. vil

«garantien» konkurrere på helt andre prisvilkår. Det vises bl.a. til tidligere saker hos Markedsrådet og Forbrukerombudet hvor markedsføring av «garanti» har blitt tatt opp til behandling. Videre påpeker klageren at det påklagde forholdet har prinsipiell betydning, med hensyn til hva som skal inngå i garantiberegningen, eventuelt også hvordan beregningen skal synliggjøres for forbrukeren.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.

 

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapitel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold at loven, overholdes, jf . markedsføringsloven § 34 første og annet ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten til Forbrukerombudet hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. Strøm er omtalt i punkt 9 og 9.1 i Forbrukerombudets virksomhetsplan for 2016. Selv om problemstillingen som tas opp er inntatt i Forbrukerombudets virksomhetsplan for 2016, må vi også innenfor disse områdene vurdere hver enkelt klage som kommer inn og om denne skal tas til behandling. Det viktigste hensynet i denne vurderingen, er hvor sterke forbrukerhensyn som tilsier at Forbrukerombudet behandler saken.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det vår vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at Forbrukerombudet tar klagen opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Fjordkraft AS tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføringen av Fjordkraft AS` strømavtaler tas ikke til følge.

Tilbake til toppen