MR-2001-15: Steinindustriens Landssammenslutning – Forbrukerombudet

Vedtak av 25.09.01

Klager: Stenindustriens Landssammenslutning, Postboks 5487 Majorstua, 0305 Oslo

Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Advokat Ole Bjørn Støle
2. Seksjonssjef Randi Punsvik
3. Avdelingsdirektør Elisabeth Roscher
4. Amanuensis Inge Unneberg
5. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
6. Direktør Bjørn F. Hauge
7. Advokat Cathrine Lødrup
8. Direktør Øyvind Breen
9. Førsteamanuensis Marit Halvorsen

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Vistdal Granite AS` markedsføring av gravmonumenter.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse datert 29.01.01 fra Stenindustriens Landssammenslutning vedrørende markedsføringen av gravmonumenter fra Vistdal Granite AS.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere en vurdering av saken. I telefaks sendt 25.04.01 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 15.05.01. Behandling av saken fant sted den 03.09.01. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Vistdal Granite AS markedsfører sine importerte produkter som et eget norskprodusert produkt. Kunder som kjøper dette i god tro får vanskeligheter når de i etterkant får vite at dette er ferdig bearbeidet stein fra India. Andre av sammenslutningens medlemmer som tilbyr samme vare, gjør uttrykkelig oppmerksom på at produktet er importert. Stenindustriens Landssammenslutning mener at Vistdal Granite AS i sin markedsføring må opplyse om at varene er produsert i India.

Saksforholdet har stor praktisk betydning for forbrukerne, og overtredelsen forekommer ikke bare ofte, men hele tiden. Stenindustriens Landssammenslutning mener således det bør vurderes om markedsføringen er i strid med markedsføringsloven.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:

«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.»

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.

For at enkeltsaker skal tas opp til behandling bør saksforholdet ha stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne. Forbrukerombudet har tidligere behandlet påstander om opprinnelsesland i markedsføring, men finner imidlertid ikke ressurser til å behandle denne konkrete saken nå.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:

«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Vistdal Granite AS` markedsføring av gravmonumenter tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

I den foreliggende sak har Markedsrådet forståelse for at gravmonumenters opprinnelsesland kan være av noen betydning for forbrukere. Markedsrådet finner imidlertid ikke tilstrekkelig grunn til å pålegge Forbrukerombudet å realitetsbehandle klagen.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

 

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Vistdal Granite AS` markedsføring av gravmonumenter tas ikke til følge.