MR-2000-30: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 06.04.01

Klager: N.N.

Innklaget: Preus Foto AS, 3197 Horten
Prosessfullmektig: Næringslivets servicekontor for Markedsrett,
v/dir. Øyvind Ursin Kavåg, Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Advokat Ole Bjørn Støle
2. Seksjonssjef Randi Punsvik
3. Avdelingsdirektør Elisabeth Roscher
4. Amanuensis Inge Unneberg
5. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
6. Direktør Bjørn F. Hauge
7. Advokatfullmektig Nina Schlytter

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder spørsmål om Preus Foto AS` prisopplysninger på fotoposer er villedende overfor forbrukerne, og således i strid med markedsføringsloven § 2.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse fra N.N., som reagerte på Preus Foto AS` markedsføring av selskapets pristilbud på fotoposer. Forbrukerombudet vurderte prisopplysningene på fotoposen etter markedsføringsloven § 2, og konkluderte med at tiltaket ikke var lovstridig. N.N. var uenig i Forbrukerombudets vurdering, og begjærte saken brakt inn for Markedsrådet i brev av 11.10.2000.

Saken ble brakt inn for Markedsrådet ved ekspedisjon av 01.12.2000. Behandlingen av saken fant sted den 13.03.2001. For Preus Foto AS møtte direktør Øyvind Ursin Kavåg ved Næringslivets Servicekontor for Markedsrett og markedskoordinator Geir Sletbakk i Preus Foto AS. N.N. møtte ikke.

2. Forbrukerombudets vurdering

Markedsføringslovens § 2 setter forbud mot i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter varer og tjenester.

Markedsrådet har tidligere behandlet flere saker som vedrører prisopplysninger på fotoposer. Blant annet sak nr. 16/93, der Preus Foto AS var innklaget. Også i denne saken hadde Preus Foto AS oppgitt pris pr. bilde og pris for fremkalling hver for seg. I saken fra 1993 hadde innklagede imidlertid kun oppgitt pris pr. bilde på fotoposens forside, og denne prisangivelsen var gitt stor oppmerksomhetverdi. Prisen for fremkalling fremgikk av fotoposens bakside, bestillingssiden. Markedsrådet uttalte i denne sammenheng: «Skal pris pr. bilde angis som blikkfang i markedsføring, slik det er gjort i innklagedes markedsføring, må utgiftene til fremkalling angis sammen med enhetsprisen, på en måte som gir denne prisen samme oppmerksomhet som enhetsprisen.» Prisopplysningene ble ansett for å være villedende og dermed i strid med markedsføringsloven § 2. Forbrukerombudet viser også til Markedsrådssak nr. 9/92, der innklagede kun hadde oppgitt pris pr. bilde på fotoposens forside, og ikke hadde opplyst om at fremkalling kom i tillegg.

I angjeldende sak er prisopplysningene både for fremkalling og pr. bilde oppført på fotoposens bakside, og prisopplysningene er gitt lik oppmersomhetsverdi. Av fotoposens forside fremgår totalprisen for fremkalling/papirkopier av 25-bilders APS-film. For øvrig finnes ikke prisopplysninger på forsiden.

Forbrukerombudet ser at det kunne være fordelaktig dersom prisopplysningene på fotoposen var enda tydeligere, for eksempel ved at man inkluderte fremkalling i enhetsprisen, eller oppgav totalpriser. I henhold til praksis på dette området finner Forbrukerombudet imidlertid ikke grunnlag for å stille strengere krav.

3. Klagerens anførsler

Det å skille mellom pris for fremkalling og pris for hver enkel papirkopi er villedende og egnet til å forstås slik at pris for fremkalling utgjør den totalpris som forbrukeren skal betale for bildene.

Det reageres også på Preus Foto AS` generelle markedsføring vedrørende pris, og spesielt på at det på fotoposen stod at «Nå får du: Dobbelt sett (…)», mens man i realiteten må betale for begge settene. Forbrukere opplever ofte å kunne få to varer til prisen for én, noe som er en grei ordning. Preus Foto AS` uklare priser har bidratt til å gjøre denne markedsføring en ytterligere villedende. N.N. opplyser at han benyttet seg av tilbudet om dobbelt sett med bilder fordi det allerede var krysset av for dette på posen.

Klageren har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den lyder:
«Markedsrådet forbyr med hjemmel i markedsføringsloven § 12 første ledd, jf. § 2 første og annet ledd, Preus Foto AS i sin markedsføring å oppgi separat pris for fremkalling, uten at det samtidig uttrykkelig opplyses om at pris pr. papirkopi kommer i tillegg.»

4. Innklagedes anførsler

Saken dreier seg om fotoposer til bruk ved innsending av film til fremkalling og kopiering.

Den innklagede fotoposens bestillingsside inneholder kun priser for fremkalling og kopiering. Posens forside fokuserer på andre ting, herunder et priseksempel for APS-film, og er ikke grunnlag for klagen.

Preus Foto AS viser til Forbrukerombudets vurdering av saken.

Det finnes flere konsepter for fremkalling av film og kopiering. Et av disse, som gjerne kan kalles den tradisjonelle måten å tilby disse ytelsene på, går ut på at det opplyses separat om prisen på selve fremkallingen og om prisen på hva kopi av hvert enkelt bilde koster. Det finnes også tilbud i markedet der fremkalling og kopiering oppgis som en samlet pris. Dette er andre produkter som ikke angår denne saken. Preus Foto AS har valgt den «tradisjonelle» varianten i det innklagede tilbudet.

For øvrig leveres film med et varierende antall bilder, hvorav 24 og 36 er det vanligste for 135-film, mens 25 og 40 er vanlig for APS-film. Den endelige pris kan derfor variere.

I tillegg til selve fremkallingen av filmen, kan forbrukerne bestille flere kopier av hvert bilde og eventuelt et indeksbilde som er en oversikt over samtlige bilder på filmen. «Kopi» betyr i denne sammenhengen papirbilde.

Preus Foto AS har valgt å dele prisene opp, slik at man kan lage mer sammensatte bestillinger.

Prisene er plassert på et så sentralt sted som praktisk mulig, ved siden av rubrikken for utfylling av bestillers navn og adresse.

Det synes som om N.N. er av den mening at fremkalling innbefatter så vel selve fremkallingen av filmen som kopieringen. Med «fremkalling» menes å fremkalle den aktuelle filmen slik at man får et negativ som kan benyttes som grunnlag for kopiering og forstørrelser. Det vises til Riksmålsordboken vedrørende dette. Denne terminologien har alltid vært anvendt, og kan vanskelig misforstås.

På den aktuelle fotoposen har ordet «priser» store bokstaver og rød skrift. Deretter følger prisen på selve fremkallingen, og under denne prisen pr. kopi. Deretter opplyses prisen pr. kopi ved dobbelt sett, altså ved kopi nr. 2 av samme bilde. Denne er lavere fordi det er mer rasjonelt og derfor billigere å lage to kopier samtidig. Av samme grunn er det ofte tilbud på dobbelt sett til en pris som er lik den første kopien. Dette var tilfellet på denne fotoposen for 135-film, men ikke for APS-film.

Ordet «fremkalling» på den aktuelle fotoposen er ikke til å misforstå, idet ordet «kopi» følger umiddelbart under med egen pris.

I Markedsrådssak nr. 9/92 ble imidlertid en fotopose funnet å være i strid med markedsføringsloven § 2, ettersom opplysninger om porto nærmest var «gjemt vekk». I samme sak ble en annen fotopose funnet villedende fordi det på den var fokusert på den lave stykkprisen pr. bilde, uten at det tilstrekkelig klart fremgikk hva som kom i tillegg. I den foreliggende sak er ingen opplysninger gjemt vekk. Alle priser, både for fremkalling, kopi pr. bilde og porto, fremkommer på en klar og tydelig måte på samme sted og med samme oppslag og typografi. Preus Foto AS kan ikke se at de anvendte prisopplysninger er egnet til å misforstås.

Det vises også til Markedsrådssak nr. 16/93, der Preus Foto AS var part, og det ble ansett villedende å fokusere på den lave stykkprisen pr. bilde uten at det på samme måte kom frem hva fremkallingen koster. I de to nevnte avgjørelsene legges det til grunn at fremkalling kun omfatter selve fremkallingen, og at prisen for denne og prisen pr. bilde eller kopi kan angis separat. De vilkår som fremkom av disse sakene har Preus Foto AS fulgt ved utforming av den aktuelle fotoposen.

Preus Foto AS har justert fotoposenes utforming i de tilfellene der selskapet har sett det slik at reelle problemer har foreligget ved dem. Slike problemer foreligger ikke i denne saken.

Innklagede har nedlagt følgende påstand:
«Klagerens påstand tas ikke til følge.»

5. Markedrådets bemerkninger

Preus Foto AS` opplysninger om pris for fremkalling og pris pr. kopi er lokalisert på samme sted på den innklagede fotopose. I denne prislisten opplyses det også om pris pr. kopi ved dobbelt sett og for indeksbilde. Opplysningene er gitt lik oppmerksomhetsverdi, og benevnelsene «fremkalling» og «kopi» anses som vanlige.

Prisopplysningene på Preus Foto AS` fotoposer er således i tråd med Markedsrådets praksis, og anses ikke for å være i strid med markedsføringsloven § 2. Markedsrådet slutter seg i det vesentlige til Forbrukerombudets vurdering.

Etter dette tas N.Ns påstand ikke til følge.
Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagerens vedtak tas ikke til følge.