MR-1999-13: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 26.10.99

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
2. Advokat Ole Bjørn Støle
3. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
4. Overtannlege Anne Grethe Beck Andersen
5. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
6. Seniorrådgiver Per Øivind Andresen
7, Studierektor Stein Erik Selfors

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Norsk Tippings utsagn «Lett å spille Lett å vinne».

Forbrukerombudet mottok klage av 19.3.98 fra N.N. Klagen gjaldt Norsk Tippings markedsføring av Viking Lotto i Akers Avis/Groruddalen den 13.3.98.

Forbrukerombudet opplyste i brev av 28.8.98 at ombudet ville avvente utfallet av Markedsrådets behandling av sak 16/98, som dreide seg om klage over Forbrukerombudets nedprioritering av markedsføring av Lotto. Også i sak 16/98 var klager part.

I Forbrukerombudets brev av 30.11.98 ble klager orientert om at Markedsrådet ikke tok klagen til følge i sak 16/98. Etter Forbrukerombudets syn hadde de to sakene så store likhetstrekk at det var naturlig å vurdere dem likt med hensyn til prioriteringsspørsmålet. Saken ble følgelig nedprioritert.

Klager begjærte saken brakt inn for Markedsrådet i brev av 5.12.98. Saken ble behandlet den 30.9.99. Ingen av partene møtte.

2. Klagerens anførsler

Klager anfører at det ved utsagnet «Lett å spille Lett å vinne» fokuseres på lønnsomhet for spillerne, og at utsagnet neppe er riktig. Dette fordi det er lett å tape penger, men vanskelig å vinne. Det er grunn til å tro at Norsk Tippings virksomhet, med svært aggressiv markedsføring, bidrar til at flere får spillegalskap, og til mer grådighet og løgn. Dette må ansees som et stort samfunnsproblem.

Klager anfører videre at det er svært vanskelig å være enig med Forbrukerombudet i at denne saken har store likhetstrekk med sak 16/98, som i følge Forbrukerombudet igjen skal ha store likhetstrekk med sak 21/97. Klager mener det er klare forskjeller mellom utsagnene «Lett å spille Lett å vinne», «Vinn opptil 2 millioner mens du sitter i godstolen» (sak 16/98) og «Dobbeltrekning 10 millioner» (sak 21/97). Ifølge klager fokuseres det ved utsagnet «Lett å spille Lett å vinne» sterkt på vinnersjansene, og det er da naturlig å opplyse om disse. Klager hevder at Norsk Tippings markedsføring bare blir verre og verre, og at det derfor er viktig med en streng reaksjon fra Forbrukerombudets side.

Klageren nedlegger slik påstand:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet viser til at det på grunnlag av stor saksmengde er nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling. For at saken skal tas opp til behandling er det derfor nødvendig at saksforholdet har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne. Det vises også til at Markedsrådet i sak 16/98 har gitt sin tilslutning til Forbrukerombudets nedprioritering av en tilsvarende sak. Forbrukerombudet kan ikke se at forbrukerhensynet er så sterkt i denne saken at det skulle tilsi en høy prioritering i forhold til ombudets øvrige saksmengde.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av saken tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Det må innledningsvis presiseres at saken for Markedsrådet kun gjelder spørsmålet om nedprioritering av saken. Det vil således ikke bli tatt stilling til om den aktuelle markedsføring er i strid med markedsføringsloven.

Et av Forbrukerombudets argumenter for nedprioritering er sakens likhet med tidligere saker vedrørende Norsk Tippings markedsføring. Markedsrådet kan ikke umiddelbart se at det foreligger en slik likhet at dette uten videre begrunner nedprioritering. I den aktuelle saken fokuseres det i langt høyere grad på vinnersjanser. Teksten åpner for forskjellige tolkningsalternativer. Én mulig forståelse er at det er enkelt å vinne i dette spillet, i den forstand at vinnersjansene er høyere enn i andre spill. I så fall er dette en påstand som det ikke uten videre er uproblematisk å benytte.

Markedsrådet overprøver bare unntaksvis Forbrukerombudets prioritering av saker. Dette er begrunnet i at Forbrukerombudet selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger, og derfor har det beste grunnlaget for å foreta prioriteringer. Markedsrådet kan ikke se at det er grunnlag for å fravike dette utgangspunktet i den aktuelle saken. Ved vurderingen er det også tatt hensyn til at det kun foreligger én klage på markedsføringstiltaket.

Klager har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av saken tas ikke til følge.