2022/1323 Nedprioritering av klage på flere nettbutikkers markedsføring i forbindelse med salg av drivhus

Publisert:

Markedsrådets avgjørelse 23. oktober 2022
Sak: 2022/1323
Klager: Glass og Fasadeforeningen
Innklaget: Forbrukertilsynet

Sakens bakgrunn

(1) Saken gjelder Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på flere nettbutikkers markedsføring i forbindelse med salg av drivhus, hvor det blant annet gis inntrykk av at drivhuset er egnet for menneskelig opphold, uten at konstruksjonen oppfyller kravene for slik bruk.
(2) Forbrukertilsynet mottok 8. april 2022 klage på den ovennevnte praksisen.
(3) Klager etterlyste tilbakemelding på klagen 8. juni 2022.
(4) Forbrukertilsynet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i brev av 20. juni 2022 ble det vist til at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er tilsynsmyndighet for  produkter til byggverk, og at de vil ha aktivt tilsyn med drivhus i inneværende år. Det ble fremhevet av tilsynet at man normalt ikke griper inn i saker der andre myndigheter kan gripe inn i medhold av egne og mer detaljerte bestemmelser.
(5) I brev av 8. juli 2022 ba klager om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.
(6) Saken ble oversendt Markedsrådet 20. september 2022.

Anførsler

Klager har i det vesentlige anført:

(7) Forbrukertilsynet skal pålegges å realitetsbehandle klagen. Det vises til at tilsynet som DiBK skal gjennomføre i henhold til byggevareforskriften ivaretar andre interesser enn
de Forbrukertilsynets tilsynsarbeid ivaretar. Det er derfor behov for at tilsynet utfører et eget tilsyn med denne praksisen, slik at forbrukernes økonomiske interesser ivaretas.

Forbrukertilsynet har i det vesentlige anført:

(8) Det kommer inn rundt 11 000 skriftlige klager og henvendelser i året. Sett hen til planer for tilsynsarbeidet, kapasiteten til å ta nye saker opp til behandling, samt forbrukerhensynene som gjør seg gjeldende i denne saken, er det ikke grunnlag for å pålegge tilsynet en plikt til å realitetsbehandle klagen.

Markedsrådets avgjørelse

(9) I tråd med forskrift av 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd, avgjøres saken av Markedsrådets leder alene.
(10) Forbrukertilsynet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukertilsynet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.
(11) Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.
(12) Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at tilsynet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til tilsynets anførsler. Markedsrådet legger for øvrig vekt på at DiBK har opplyst at det nå er igangsatt tilsyn med produsenter, leverandører, distributører og importørers produktdokumentasjon for de bærende metallkonstruksjonene som brukes i drivhus som selges til forbrukere.
(13) Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på nettbutikkers markedsføring i forbindelse med salg av drivhus, tas ikke til følge.

Monica Viken
Markedsrådets leder