Justering av læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

20.02.2013 — Forbrukerombudets høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratets høringsbrev av 5. desember 2012.

Jeg viser til deres høringsbrev av 5. desember 2012.

Forbrukerombudet fører som kjent tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Jeg ønsker å komme med noen generelle merknader til læreplanen for samfunnsfag i grunnskolen og videregående opplæring, hvor også forbrukerkunnskap er en del av kompetansemålene.

Forbrukerombudet har lenge hatt et fokus på barn og unge som forbrukere fordi denne gruppen er en attraktiv forbrukergruppe med stor påvirkningskraft på familiens forbruk. Når barna når ungdomsskolealder har de også ofte et stort eget forbruk, og er aktive brukere av
digitale arenaer som sosiale medier, blogger og internettspill. Disse arenaene er i tillegg til å være digitale møteplasser attraktive markedsføringsarenaer for næringsdrivende.

Det er imidlertid viktig å huske at barn og unge er en sårbar forbrukergruppe på grunn av at de er lettere påvirkelige og at de har mindre erfaring med å forstå reklamens virkning. I markedsføringslovens kapittel 4 er dette perspektivet hensyntatt med at det er særlige beskyttelsesregler for de under 18 år.

I de siste årene har vi også hatt fokus på de unge voksne mellom 18 og 25 år fordi vi ser at også denne gruppen har behov for beskyttelse. Det kan være en brå overgang fra å være barn til juridisk sett å bli voksen “over natten”. Fra man fyller 18 år kan man stifte gjeld og inngå juridiske avtaler. For mange blir disse nye pliktene og rettighetene utfordrende, og konsekvensene av å trå feil kan bli store.

I Forbrukerombudets rapport om unge voksne og betalingsproblemer fra 2011 så vi nærmere på hvordan markedsføring og avtalevilkår som de unge voksne møter kan ha sammenheng med betalingsproblemer blant denne gruppen. Betalingsproblemer tidlig i livet gir et dårlig økonomisk utgangspunkt og kan
få store ringvirkninger.

Ett av tiltakene vi foreslo i denne rapporten var flere informasjonstiltak om forbrukerspørsmål til unge voksne, og herunder et ønske om mer forbrukeropplæring i skolen. Dette gjentok jeg også i mitt innlegg på konferansen «Kjøp nå – betal seinere» i regi av Barne- likestillings, og
– inkluderingsdepartementet, i begynnelsen av februar 2013.

Jeg har i den parallelle høringen om nye valgfag på ungdomstrinnet påpekt at det er positivt at man nå ønsker å tilby et valgfag på ungdomstrinnet med fokus på trender og forbruk. Det er etter min mening en
god investering for fremtiden å gjøre ungdom til ansvarlige og kritiske forbrukere ved å ha mer forbrukeropplæring i skolen. Forbrukeropplæringen bør følge barnas utvikling gjennom hele utdanningsløpet, men den er kanskje spesielt viktig på videregående skole hvor ungdommen står på terskelen til å bli myndig.

Forbrukerombudet tok i 2011 initiativ til et samarbeid med Finans Norge (tidligere Finansnæringens fellesorganisasjon) om å bedre informasjonen som gis til unge voksne i banken. Samarbeidet har resultert i veiledningen «På egne ben», som omhandler alt fra russetid, moped/bil og daglig bruk av banken til lån, kreditt og forsikring. Heftet kan også være et fint virkemiddel i undervisningen. Samarbeidet fortsetter også i 2013, hvor vi vil se
på hvordan informasjonen i veiledningen kan gjøres enda lettere tilgjengelig for målgruppen.

Blant de mest aktuelle løsningene er en digital kunnskapstest for unge om personlig økonomistyring. Forbrukerombudet har også en Facebookside for unge voksne «U-lurt», som vi gjerne oppfordrer til å bruke som en del av forbrukeropplæringen i samfunnsfag.

Oslo, 20. februar 2013

Gry Nergård
forbrukerombud

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.