Høring – forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften

Jeg viser til høringsbrev av 5. januar 2011 med svarfrist 6. april 2011 vedrørende det ovennevnte.

I høringen foreslåes det blant annet å fjerne kravet om å oppgi medgått tid i regningen for eiendomsmeglingsoppdrag der det er avtalt fast pris. Etter mitt syn bør det fortsatt gjelde et krav om å oppgi medgått tid uavhengig av om det er avtalt fastpris, provisjon eller timespris.

En plikt til å oppgi medgått tid vil synliggjøre for forbrukeren hvor mye arbeid det ligger i å selge eiendommen. Dette er opplysninger som gjør det mulig for forbrukeren å vite om prisen står i rimelig forhold til meglerens arbeidsinnsats. Uten disse opplysningene er det vanskelig for forbrukeren å etterprøve om han har betalt mye eller lite for tjenesten. Ved å opprettholde kravet om å oppgi medgått tid i regningen vil man dermed kunne bidra til å øke forbrukerens prisbevissthet.

Opplysninger om medgått tid vil være av betydning for om forbrukeren skal velge en annen form for betaling, eksempelvis timespris, neste gang han skal selge bolig. Det vil også kunne være av betydning for om forbrukeren velger å selge boligen selv neste gang det er aktuelt å benytte seg av meglertjenester. I tillegg vil opplysninger om medgått tid kunne være viktige dersom forbrukeren vurderer å klage på meglertjenesten. Ved at megleren oppgir medgått tid i regningen synliggjøres det hvor lang tid det faktisk tar å selge en bolig. I tillegg sikrer et slikt krav at forbrukeren i etterkant kan sjekke om megleren i tilbudet har gitt et reelt anslag på hvor lang tid oppdraget tar, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 7-1.

I og med at svært mange boliger selges gjennom megler på provisjon, vil forslaget om å fjerne kravet om å oppgi medgåtte tidsbruk få den konsekvens at det for mange forbrukere vil bli vesentlig vanskeligere å vurdere omfanget av arbeidet som er utført.

Jeg ønsker også å påpeke at en plikt til å skrive regning der det gis en spesifisert oversikt over antall timer mv. som er medgått til utførelsen av oppdraget er vanlig praksis innenfor flere andre bransjer, herunder advokatbransjen. Dette er opplysninger som meglerne bør ha oversikt over og det vil dermed neppe være særlig tidkrevende å oppgi disse opplysningene.

Jeg er på bakgrunn av det ovennevnte av den oppfatning at meglers plikt til å oppgi medgått tid i regningen som følger av eiendomsmeglingsloven § 7-2 tredje ledd og eiendomsmeglingsforskriften § 7-2 bør opprettholdes slik det er i dag.

Jeg har ingen merknader til de øvrige endringsforslagene.

 

Med vennlig hilsen
Gry Nergård,
forbrukerombud

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.