FOV-2020-889-2: Avvisning av klage på Forbrukertilsynets vedtak om overtredelsesgebyr

1. 1. SAKENS BAKGRUNN

Forbrukertilsynet fattet den 27.11.2020 vedtak om overtredelsesgebyr på kr 100.000,- mot selskapet Happy Price Everyday AS (org.nr.: 922307075) for brudd på markedsføringsloven § 15. Samme dato fattet Forbrukertilsynet vedtak om overtredelsesgebyr på kr 30.000,- mot styrets leder Saad Aziz Said Al Baldawi for medvirkning til brudd på markedsføringsloven § 15.

Vedtakene ble oversendt selskapet og styrets leder per e-post den 27.11.2020.

Klagefristen var opplyst i vedtakene å være «3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket».

2. KLAGE OVER FORBRUKERTILSYNETS VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Forbrukertilsynet mottok den 14.01.2021 e-post fra Happy Price Everyday AS v/ styrets leder Saad Aziz Said Al Baldawi. Det fremgår av e-posten at selskapet grunnet pandemien har kommet i en økonomisk vanskelig situasjon. Det fremgår videre at eier av butikklokalene har økt leien fra kr 48.000,- til kr 59.700,- i måneden. Endelig fremgår det av e-posten at selskapet har måttet si opp en av deres ansatte, og en ansatt har fått redusert arbeidstid med 50 %.

Styrets leder opplyser deretter følgende: «Jeg skriver i dag og håper at dere skal vurderer oss i riktige, vi er i veldige og dårlige tider. Med marked, dere, covid19 og veldig dårlige salg og uten deres hjelp å slette deres krav da vi måtte med beklager at vi er på vei til konkurs. Jeg spør dere å hjelp oss da pressing av alle de sitasjoner blir borte å tenke på».

Forbrukertilsynet forstår e-posten slik at selskapet v/styrets leder ønsker å påklage Forbrukertilsynets vedtak om overtredelsesgebyr datert 27.11.2020.

Det fremgår ikke opplysninger i e-posten som gjelder styrets leder Saad Aziz Said Al Baldawi personlig, og det legges til grunn at den fremsatte klagen kun gjelder overfor vedtaket rettet mot selskapet Happy Price Everyday AS.

3. FORBRUKERTILSYNETS VURDERING AV KLAGEN

3.1 For sent innkommet klage

Det fremgår av forvaltningsloven § 29 første ledd at fristen for å klage på et vedtak er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

Etter Forvaltningsforskriften § 11 vil en elektronisk underretning om et vedtak anses å ha «kommet frem» og klagefristen vil starte å løpe fra det tidspunktet enkeltvedtaket er gjort tilgjengelig for parten.

I dette tilfellet ble vedtaket oversendt selskapet per e-post den 27.11.2020, og var således tilgjengelig for klager i klagers e-postkasse fra dette tidspunkt. Klagefristen på 3 uker utløp dermed den 18.12.2020.

Forbrukertilsynet mottok selskapets klage per e-post den 14.01.2021.

Klagen anses etter dette å være for sent innkommet.

Forvaltningsloven § 31 – oppreisningsadgang

Selv om klager har oversittet fristen, kan klagen tas under behandling etter forvaltningsloven § 31 såfremt et av følgende vilkår er oppfylt;

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå

eller

b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd

Klagen i saken er mottatt ca. 4 uker etter at klagefristen utløp, og først etter at Forbrukertilsynet etterlyste selskapets eventuelle klage i saken grunnet adresseendring og omstilling. Forbrukertilsynet kan ikke se at det i saken foreligger opplysninger som skulle tilsi at klager «ikke kan lastes for å ha oversittet fristen».

Det aktuelle vurderingstemaet i saken blir dermed om det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd, jf. forvaltningsloven § 31 bokstav b). Vilkåret i bokstav b åpner for at det kan gis oppreising for oversittet klagefrist til tross for at klageren kan lastes for å ha oversittet fristen, og det skal derfor ikke være kurant å få oppreisning.

Etter denne bestemmelsen skal det foretas en skjønnsmessig og helhetlig vurdering av om oppreisning bør skje i saken. Av bestemmelsens forarbeider[1] fremgår det at det blant annet skal tas hensyn til om det å prøve klagen vil være svært viktig for klageren personlig, eller om det vil være viktig å prøve klagen av hensyn til offentlige interesser – for eksempel for å avklare et rettsspørsmål. På den annen side skal det også tas hensyn til forvaltningens behov for arbeidsavvikling, og eventuelle andre parters behov for innrettelse.

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre, jf. § 31 andre ledd.

Klagen inneholder opplysninger om at selskapet befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon og at det vil gå konkurs dersom det ilagte overtredelsesgebyret på kr 100.000 opprettholdes. Forbrukertilsynet kan ikke se at disse opplysningene er av en slik særlig karakter at det er rimelig at klagen likevel blir prøvd. Det vises også til at det foreligger en  fristoversittelse på 4 uker, hvor klager selv ikke tok kontakt med Forbrukertilsynet før tilsynet etterlyste en tilbakemelding i saken.

Vilkårene for fristoppreisning etter forvaltningsloven § 31 er etter dette ikke oppfylt.

4. VEDTAK

På denne bakgrunn fatter Forbrukertilsynet følgende vedtak:

Klage fra Happy Price Everyday AS datert 14.01.2021 avvises.

* * *

Avvisningsvedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringsloven § 37 første ledd. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukertilsynet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 27 b.

Dersom vedtaket om avvisning ikke påklages innen fristen vil vedtaket om overtredelsesgebyr være endelig og gebyret forfaller til betaling.

Gebyret vil bli krevd inn av Statens Innkrevingssentral.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. markedsføringsloven §42 tredje ledd.

 

Med vennlig hilsen

 

Trond Rønningen

direktør

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

 

 

FOTNOTER

[1] Jf. Ot.prp. nr. 3 (1976-1977) s. 91-92