Forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett

14.09.2009 — Forbrukerombudets høringsuttalelse til Finansdepartementet vedrørende forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett

Jeg viser til Finansdepartementets høringsbrev av 22.06.2009.

I all hovedsak kan jeg stille meg bak arbeidsgruppens vurderinger slik disse fremgår av delrapport II. Jeg vil derfor begrense meg til å kommentere spørsmålet knyttet til et mulig unntak fra artikkel 26.

I utgangspunktet er jeg skeptisk til å gjøre unntak fra vilkårene for å få tillatelse til å yte betalingstjenester. Samtidig ser jeg at det er gode grunner for å innta regler om begrenset tillatelse. Jeg tenker da særlig på at man gjennom en regulering vil kunne få bedre kontroll med mye av den virksomheten som i dag er ukontrollert. Etter mitt syn bør det overordnede mål være at flest mulig av disse virksomhetene kommer inn under ordnede former. Å etablere en ordning med begrenset tillatelse synes derfor å være en hensiktsmessig løsning i dagens situasjon.

Det må antas at brukerne av slike betalingsformidlere vil foretrekke tilbydere som opererer med tillatelse framfor eventuelle tilbydere uten tillatelse. Samtidig må det antas at kostnadene og prisene vil være lavere hos virksomheter som driver illegalt, noe som igjen kan trekke brukere mot slike virksomheter. Man bør derfor søke å bidra til at ikke kostnadsnivået fører til at prisene på tjenestene hos de registrerte foretakene blir uforholdsmessig høyere enn hos eventuelle ikke-registrerte verdiregistreringssystemer. Samtidig bør forfølgningen av virksomheter som driver uten tillatelse intensiveres for å oppnå den ønskede virkning.

Med vennlig hilsen

Bjørn Erik Thon
forbrukerombud

12.10.2020

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.