Forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs – og pensjonsforsikring

19.09.2009 — Forbrukerombudets høringsuttalelse til Kredittilsynet vedrørende forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs - og pensjonsforsikring

Jeg viser til Kredittilsynets høringsbrev datert 23.06.2009.

Generelt

Formålet bak en revisjon av forskriften er i samsvar med hva jeg anser som viktig når det gjelder informasjon til forbrukere. Jeg stiller meg derfor generelt positiv til at det foreslås endringer i forskriften.

Jeg betrakter det som svært viktig at forbrukerne i kontoutskriftene får opplysninger som gir en forståelig og oversiktlig oppstilling over pensjonskapitalens størrelse, belastede kostnader og avkastning. Videre må opplysningene sette forbrukeren i stand til å vurdere den aktuelle avtalens egnethet for vedkommende. Både sammenlignet med alternative spare- og forsikringsordninger og sammenlignet med tilsvarende avtaler hos andre tilbydere.

Opplysninger om kostnader

I forslaget til § 3 bokstav b er det pålagt selskapet å gi nærmere bestemte opplysninger om vederlag for risiko, administrasjon og forvaltning. En slik spesifisert angivelse av de ulike kostnadene bidrar etter min mening til å gi kunden nyttig informasjon.

De årlige kostnadene som belastes forbrukeren gjennom administrasjon og forvaltning må antas å kunne variere mye mellom de ulike selskapene og mellom de ulike produktene hos de enkelte selskapene. Samtidig vil kostnadene som belastes ha meget stor innvirkning på den totale pensjonskapitalen forsikringstakeren sitter igjen med på utbetalingstidspunktet. Virkningen av gebyrene kan være vanskelig for kunden å forestille seg og vil således lett kunne føre til at forbrukerne er lite bevisst på størrelsen på de gebyrene som belastes.

Jeg anser det som viktig at kundene blir bevisstgjort både gebyrenes faktiske og relative størrelse. I tillegg til å opplyse om størrelsen på de enkelte elementene slik det er foreslått i § 3 bokstav b mener jeg det burde opplyses om de samlede kostnadene som belastes både i kroner og i prosent av totalkapital og i prosent av siste års innbetalte beløp. På denne måten vil det være lettere å danne seg et riktig bilde av kostnadenes størrelse og betydning.

Dette vil også kunne gjøre det lettere for kundene å vurdere pensjonsavtalens egnethet sammenlignet med alternative forsikrings og spareløsninger.

Opplysninger om avkastning

Opplysningene som gis i kontoutskriften vedrørende avkastning bør utformes slik at de gir kunden et riktig bilde av den verdiøkning hans midler har hatt. Avkastningen må angis som nettoavkastning slik at avkastning som har gått til dekning av selskapets vederlag ikke må inkluderes. Det avgjørende for forbrukeren når det kommer til avkastning vil være å få vite hvordan utvilklingen av kapitalen har vært siste år. Det er derfor mindre interessant å få opplysninger om «årets overskudd på avkastning» eller opplysninger om «avkastning» som ikke kommer kunden til gode fordi den avregnes mot vederlag til selskapet. I en slik situasjon vil det etter min mening være relevant for forbrukere å få opplysning om at årets avkastning er redusert på grunn av at selskapet har beholdt deler av overskuddet.

§5
Jeg mener bestemmelsen foreslått i § 5 kan bidra til å gi forbrukeren informasjon som kan være relevant i vurderingen av avtalen. Dette vil for forbrukeren være en del av kostnadsbildet knyttet til avtalen. Åpenhet rundt selskapets andel av overskuddet er positivt.

Med vennlig hilsen

Bjørn Erik Thon
forbrukerombud

12.10.2020

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.