Forslag til forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i forbindelse med betalingsoverføringer

13.02.2008 — Forbrukerombudets høringsuttalelse ti Kultur- og kirkedepartementet vedrørende forslag til forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i forbindelse med betalingsoverføringer

Det vises til departementets høringsbrev av 13.11.2007.

Mange norske forbrukere har gjennom internett fått tilgang til spillformer som ikke er tillatt etablert i Norge. Det gis også en utbredt tilgang til former for veddemål og spill som i Norge kun skal tilbys gjennom Norsk Tipping eller Stiftelsen Norsk Rikstoto. Jeg mener de begrensninger som er lagt på spillrelatert virksomhet i Norge er hensiktsmessig med tanke på de uheldige samfunnsmessige og personlige konsekvenser som følger av spill. Samtidig ser jeg at det reelle innholdet i disse lovpålagte begrensningene blir noe utvannet, all den tid et bredt spekter av tilbud om spill er tilgjengelig på internett.

Jeg ønsker i utgangspunktet ikke å legge begrensninger på forbrukerne i forhold til valgmuligheter og tilgang til nasjonale og internasjonale underholdningstilbud. Som det vises til høringsnotatet fører pengespill, herunder fjernspill, til store problemer for en rekke mennesker. Dette er derfor et av de områdene der jeg mener det bør være klare begrensninger fra lovgivers side. Ut fra de samme hensyn som ligger bak gjeldende lovregulering på dette området, vil jeg gi forslaget om forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet min generelle støtte.

Det kan tenkes en rekke måter å omgå en slik ordning som her er foreslått, både fra forbrukeren/spilleren og fra tilbyderen av fjernspill sin side. Jeg ser derfor, at man i forhold til etablerte og dedikerte nettspillere, neppe vil klare å gjennomføre et opphør av alt fjernspill. Likeledes ser jeg at innføringen av et slikt forbud kan åpne for utradisjonelle betalingsløsninger som kan danne grobunn for svindelrelatert virksomhet. Jeg vil anta at ønsket om å kunne delta i fjernspill, vil kunne føre til at enkelte forbrukere, som i dag er mer eller mindre ivrige brukere av slike tjenester, vil risikere økonomiske tap som følge av “alternative betalingsløsninger”, herunder eksempelvis betaling med kontanter via post eller overføringer til fremmede kontonummer. Dette er imidlertid situasjoner som bør søkes unngått gjennom god informasjon til publikum og arbeid med nettsvindel generelt.

Det kan videre hevdes at effekten av et forbud mot medvirkning til fjernspill vil være begrenset i forhold til spillavhengige og andre som bruker mye tid og penger på dette. Jeg finner likevel at forslaget er svært viktig i forhold til å begrense rekrutteringen til spill på internett og dermed utbredelsen av spillavhengighet. I denne sammenheng betrakter jeg en vanskeliggjøring av innskudd til formidlere av fjernspill som et viktig virkemiddel. Jeg vil videre anta at det norske markedet vil bli mindre attraktivt for internasjonale aktører innen denne bransjen, dersom adgangen til innskudd vanskeliggjøres. I denne forbindelse vil jeg anta at det vil kunne bli ulønnsomt for disse selskapene å finansiere TV-reklamer, på eksempelvis TV 3. Dette ville jeg i så tilfelle betraktet som en positiv konsekvens av innføring av et slikt forbud.

Det har versert flere saker for Bankklagenemnda knyttet til gjeldsforpliktelser som følge av betaling for spill med kredittkort i forhold til straffelovens ikrafttredelseslov § 12. På bakgrunn av disse sakene stiller jeg meg undrende til om Lotteritilsynets anslag fra 2006, om at 53 % av spillerne brukte kredittkort, mens 15 % brukte debetkort, er representativt for dagens situasjon. Kredittytere har på bakgrunn av disse sakene innført tiltak for å hindre betaling med kredittkort til brukersteder som har brukerstedskoden MCC 7995. Dette må antas å ha den effekt at kredittkort i all hovedsak ikke kan nyttes som betalingsmiddel ved fjernspill. Tiltakene som er foreslått her, kan derfor neppe være underlagt praktiske problemer av særlig betydning.

Jeg gir forslaget min støtte.

Med vennlig hilsen

Bjørn Erik Thon
forbrukerombud

03.07.2020

Forbrukertilsynet flytter til Porsgrunn

I forbindelse med omorganiseringen av forbrukerapparatet har regjeringen bestemt at Forbrukertilsynet skal være lokalisert i Grenland fra 2021. Etter å ha vurdert flere lokaler i både Skien og Porsgrunn, er det nå fattet en beslutning om å flytte inn i kontorlokaler i sistnevnte.