Vår saksgang

Her kan du lese om korleis vi handterer saker.

Forbrukartilsynet (tidlegare Forbrukarombodet) er ein offentleg tilsynsmyndigheit som arbeidar med å førebyggje og stoppe ulovleg marknadsføring, urimelege vilkår i kontraktar og andre formar for ulovleg handelspraksis retta mot forbrukarar.

Lovar og reglar

Vi fører tilsyn med marknadsføringslova, angrerettlova, finansavtalelova og ei rekkje andre lover og forskrifter.

Forbrukartilsynet behandlar klager frå forbrukarar og næringsdrivande, men tek også opp saker på eige initiativ. Dialog med dei næringsdrivande skjer både skriftleg og i møter.

Sjå illustrasjon av vår saksgang under.

Forbrukartilsynet kan forby næringsdrivande å halde fram med å bruke eit ulovleg marknadsføringstiltak eller ulovlege avtalevilkår. Den næringsdrivande kan klage eit slikt vedtak inn for Marknadsrådet, men vedtaket tek til å gjelde frå det tidspunktet da det er fatta.

Sanksjonar

Hovudregelen er at det skal fastsetjast ei tvangsmulkt i tilknyting til dei vedtaka Forbrukartilsynet gjer. Plikta til å betale tvangsmulkta blir utløyst dersom eit vedtak blir brote. Forbrukartilsynet vil då fatte vedtak om at den næringsdrivande skal betale tvangsmulkta. Dette kan klagast inn for Marknadsrådet på same måten som eit opphavleg vedtak. Endeleg vedtak om å betale tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

Dersom ein næringsdrivande aktlaust eller med forsett bryt visse reglar i marknadsføringslova eller angrerettlova og brota blir vurderte som vesentlege, eller fordi dei har skjedd fleire gonger, kan Forbrukartilsynet fastsetje eit lovbrotsgebyr som den næringsdrivande må betale. Vedtak om lovbrotsgebyr kan klagast inn for Marknadsrådet.

Forbrukartilsynets vedtak kan rettes både mot verksemda som bryt loven og personar eller andre verksemder som medverkar til lovbrotet.

  • Vi får klagen.
  • Bildet viser en illustrasjon av to menn som hjelper hverandre med å bygge puslespill, bildet illustrerer saksgang Vi tek saka opp til behandling (både etter klage eller etter eige initiativ).
  • Bildet viser to menn som sitter overfor hverandre ved et bord. De snakker, og ser glade ut. Mannen til venstre har en datamaskin foran seg, mens mannen til høyre har noen papirer foran seg på bordet. Vi kan ha dialog med næringsdrivande gjennom brev eller møter.
  • Saka avsluttast utan vedtak, eller vi fattar vedtak med økonomiske sanksjonar
  • Saka kan bli nedprioritert. Vi har avgrensa ressursar og må prioritere kva saker vi vil ta opp.
  • Bildet viser en illustrasjon av en hånd som holder en brun hammer, og slår ned i bordet. Bildet illustrerer saksgang. Vi kan fatte vedtak med økonomiske sanksjonar.