Etterlyser endringer i lovgivningen om elektronisk kommunikasjon

05.06.2012 — I oktober 2010 var forslag til endringer i lovgivningen om elektronisk kommunikasjon på høring. Forslaget skal innføre den såkalte “ekompakken” fra EU, og tar for seg mange viktige forbrukerspørsmål om bruken av ulike elektroniske kommunikasjonsmidler. Drøyt ett og et halvt år etter at høringsfristen gikk ut har det fremdeles ikke kommet noen konkrete forslag til lovendringer, og Forbrukerombudet etterlyser nå hva som skjer i saken.

På tide å begrense bindingstiden

Et viktig tema for forbrukerne er hva lovgivningen vil tillate med hensyn til bindingstider. I Norge er dette per i dag ikke regulert gjennom lovgivningen, men Forbrukerombudet har gjennom forhandlinger fått på plass at 12 måneder er maksimal lengde på bindingstiden i avtaler om f.eks. mobilabonnement. Videre er det er kun tillatt med bindingstid dersom forbrukerne samtidig tilbys en fordel, som regel en subsidiert telefon.

Bindningstidene for elektroniske kommunikasjonstjenester i de nordiske landene varierer mellom 6 og 24 måneder. De nordiske forbrukerombudenes holdning er at bindingstidene bør settes ned til maksimalt 6 måneder.

– I og med at innføringen av ekompakken har blitt noe forsinket i Norge og fordi erfaringene fra Danmark med seks måneders bindingstid er gode, mener jeg det er naturlig å vurdere et tilsvarende nivå også i Norge, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Tryggere avtaleinngåelse

Et annet tema i ekompakken, er reguleringen av fellesfakturerte tjenester, dvs. betaling for mobile innholdstjenester og andre digitale ytelser via telefon. Disse tjenestene skaper problemer for forbrukerne blant annet fordi avtaleinngåelsen ikke er sikker nok.

Forbrukerombudet mener at lovgivningen bør stille krav til hvordan avtaler skal kunne inngås med mobiltelefonen, som både sikrer at forbrukeren vet hva avtalen går ut på og at den næringsdrivende får godt nok bevis for avtalen. Dette har Forbrukerombudet tatt opp i sin høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet.

Tryggere avtaleinngåelse og betaling via mobiltelefon er også et av temaene i EUs grønnbok om kort, internett- og mobilbetaling.

– Det er viktig at det kommer på plass regler om en sikrere avtaleinngåelse når forbrukerne betaler for ulike tjenester med mobiltelefonen. Et krav om dobbelt bekreftelse kan være en løsning som vil redusere problemene vi ser i denne bransjen, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Dette synet støttes også av Markedsrådet i et vedtak de nylig har fattet mot firmaet M Quest, hvor selskapet måtte betale til sammen 650 000 kr for å ha sent ut og krevd betaling for SMSer uten avtale.

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.