Endringer i lotteri- og pengespillovgivningen

24.09.2002 — FOs høring til Kultur- og kirkedepartementet vedrørende forslag til endringer i lotteri- og pengespillovgivningen

Jeg viser til Kultur- og kirkedepartementets høringsbrev av 21.06.02.

Jeg støtter i all hovedsak departementets forslag til endringer.

2. Presisering av formålet med lotteri- og pengespillovgivningen

Jeg er enig i at en klar og uttrykkelig formulering av formålet med en lov vil kunne bidra til en stabil og enhetlig forståelse av loven. En slik klar og uttrykkelig formulering vil være til hjelp både for offentlige myndigheter og de næringsdrivende ved anvendelsen av lovens bestemmelser. Etter mitt syn bør derfor forslaget til formålsbestemmelse utformes mer konkret enn ved bruk av uttrykket “betryggende former” som i stor grad kan tolkes ulikt avhengig av grunnholdning til spørsmålet om pengespill og lotterier. For eksempel kan det være klargjørende å angi nærmere kriterier for skjønnsutøvelsen.

3. Hvem bør få tillatelse til å avholde lotteri

Jeg antar at det er hensiktsmessig å utvide kretsen av lotterier som ikke krever tillatelse i den grad departementet foreslår, da dette trolig vil sikre at en større del av organisasjonslivet får tilgang til lotteriinntekter.

Jeg vil i denne sammenheng peke på at man kan komme i konflikt med markedsføringsloven § 5 dersom slike lotterier skjer i samarbeid med næringsdrivende.

4. Endrede regler for gevinstautomater
4.1 Oppstilling i adgangsbegrensete lokaler

Forbrukerombudet driver et omfattende arbeid når det gjelder markedsføring rettet mot barn og unge. Min grunnleggende holdning er at det må stilles strengere krav til markedsføring rettet mot denne gruppen. Det er derfor gledelig når departementet uttrykker at de mener at dagens oppstilling av gevinstautomater på ulike offentlige steder “innebærer en uheldig eksponering av pengespill overfor blant annet mindreårige og personer med problematisk spilleadferd”, og derfor foreslår at gevinstautomater kun skal plasseres på avgrensede steder med 18-års aldersgrense.

4.2 Overskuddsfordeling

Jeg støtter forslaget om å øke andelen av overskuddet fra gevinstautomater til fordel for de ideelle organisasjonene.

Dersom man beslutter å øke overskuddet fra gevinstautomater for organisasjonene, med tilsvarende reduksjon for automatoperatørene, bør det sikres at operatørene ikke reduserer gevinstsjansen på automatene slik at de allikevel sitter igjen med tilsvarende overskudd som før endringen.

4.3 Spill i pott

Jeg har forståelse for behovet for fordelingsmodellen “spill i pott” og er således i prinsippet enig i lovforslagets § 10 fjerde ledd som knesetter dette prinsippet.

En slik fordelingsmodell kan imidlertid være problematisk i den grad forbrukerne velger hvilken automat de vil spille på ut fra at et eventuelt overskudd uansett vil gå til en bestemt organisasjon. Når overskuddet fordeles mellom ulike organisasjoner, vil det kunne oppfattes som villedende og utilstrekkelig veiledende og derfor i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3, når en automat angir en bestemt organisasjon som mottager av overskuddet. Etter mitt syn bør det derfor klart og tydelig angis hvordan overskuddet fordeles, og hvem det fordeles mellom. Dette prinsippet fremgår også av forskrift 1998:853 “Forskrift om typegodkjenning av gevinstautomater” § 6 ellevte strekpunkt.

Jeg har ingen nærmere kommentarer når det gjelder ulike varianter av fordelingsmodellen “spill i pott”.

5. Revisjon og regnskapskontraoll – Norsk Tipping AS

Ingen kommentarer

Med vennlig hilsen

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud

Gjenpart: Barne- og familiedepartementet

20.05.2020

SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager fra forbrukere som reagerer på at SATS automatisk overfører kunder til et digitalt medlemskap i perioden treningssentrene er stengt som følge av koronaviruset. Dette er brudd på markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet, som nylig har tatt dette opp med selskapet.