Miljø og etikk

Det er viktig at næringsdrivande gir forbrukarane rett og rettleiande informasjon om produktet og dei etikk- og miljøfortrinna det har.

Bruk av etikk- eller miljøargumentasjon i marknadsføringa skjer ofte i form av påstandar om produkt og eigenskapane deira. Eit grunnkrav er at alle påstandar må kunne dokumenterast på marknadsføringstidspunktet.

Rettleiingar

Forbrukartilsynet har utarbeidd følgande rettleiingar innan miljø og etikk.

30.05.2018

Nordisk samarbeid om et bedre forbrukervern

Forbrukermyndighetene i de nordiske landene vil styrke samarbeidet for å stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter.

Fagpersoner